Ban hành quy chế làm việc mẫu của Ủy ban nhân dân phường khi thí điểm mô hình chính quyền đô thị

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành Quyết định số 2696/QĐ-UBND ngày 21-6-2021 về quy chế làm việc mẫu của Ủy ban nhân dân phường khi thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị.

Cán bộ bộ phận một cửa phường Ngọc Lâm (quận Long Biên, Hà Nội) hướng dẫn công dân và nhập trên máy tính thực hiện dịch vụ công mức độ 3.
Cán bộ bộ phận một cửa phường Ngọc Lâm (quận Long Biên, Hà Nội) hướng dẫn công dân và nhập trên máy tính thực hiện dịch vụ công mức độ 3.

Theo đó, quy chế quy định nguyên tắc, chế độ trách nhiệm, lề lối làm việc, phương thức giải quyết công việc và quan hệ công tác của Ủy ban nhân dân phường với các cơ quan, tổ chức liên quan.

Quy chế quy định chi tiết về quan hệ công tác của Ủy ban nhân dân phường với Hội đồng nhân dân quận (hoặc Hội đồng nhân dân thị xã); quan hệ với Ủy ban nhân dân quận (hoặc Ủy ban nhân dân thị xã), các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, thị xã và các cơ quan chức năng khác; quan hệ với Đảng ủy phường; quan hệ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở phường; quan hệ giữa Ủy ban nhân dân phường với tổ dân phố. Quy chế quy định rõ về chế độ hội họp, giải quyết công việc; quản lý văn bản của Ủy ban nhân dân phường…

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu chủ tịch Ủy ban nhân dân phường căn cứ vào đặc thù quản lý, đặc điểm cụ thể của địa phương ban hành quy chế làm việc của cơ quan để thực hiện từ ngày 1-7-2021, bảo đảm phù hợp quy chế này và đúng quy định pháp luật.