Ba doanh nghiệp bị phạt hơn 600 triệu đồng do không đăng ký giao dịch chứng khoán và vi phạm trong báo cáo

NDO - Ba doanh nghiệp là CTCP Đầu tư xây dựng và Công nghệ Tiến Trung, CTCP Khoáng sản và Cơ khí và CTCP Giải pháp thương mại A BA vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hành chính với mức tiền phạt 632,5 triệu đồng do các vi phạm: không công bố thông tin, công bố thông tin sai hạn, không đầy đủ nội dung; không đăng ký giao dịch chứng khoán.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ngày 29/2, ban hành Quyết định số 82/QĐ-XPHC xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Công nghệ Tiến Trung, số tiền phạt 65 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang công bố thông tin của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý I, II, IV/2022, Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2021, Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 được soát xét, Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý II/2023, Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2023, Quyết định số 05/2023/TTZ/NQ-HĐQT ngày 9/6/2023 về việc thay đổi nhân sự, Quyết định số 995/QĐ-CCTKV ngày 29/5/2023 về Cưỡng chế tài khoản Công ty của cơ quan thuế.

Cùng với đó, Công ty bị phạt tiền 60 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Trước đó, tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022, Công ty có phát sinh giao dịch với bên liên quan là Công ty cổ phần HT group Hòa Bình (ông Hoàng Anh Quyết là Tổng Giám đốc của cả 2 công ty). Tuy nhiên, trên Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 lại không phản ánh nội dung trên.

Tổng mức phạt tiền đối với Công ty là 125 triệu đồng.

* Cùng ngày 29/2, cũng với vi phạm không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật, Công ty cổ phần Khoáng sản và Cơ khí bị Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 84/QĐ-XPHC, xử phạt hành chính với mức phạt tiền 92,5 triệu đồng.

Cụ thể, Công ty cổ phần Khoáng sản và Cơ khí không công bố thông tin theo quy định đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính quý I, II, III/2021, Báo cáo tài chính quý III/2022, Báo cáo tài chính quý III, IV/2023, Báo cáo tài chính năm 2022, năm 2023 được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2022, 2023, Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, 2022, 2023, Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã được soát xét, Báo cáo tình hình quản trị năm 2023;

Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính quý IV/2021, Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán, Báo cáo tài chính quý I, II, IV/2022, Báo cáo tài chính riêng năm 2021 được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2021, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, năm 2022, bán niên năm 2023, Báo cáo tài chính quý I, II/2023, Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 được soát xét, Thông báo ký hợp đồng kiểm toán số 15/TB-KSCK ngày 27/7/2022.

* Trước đó, ngày 28/2, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 243/QĐ-XPHC xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Giải pháp thương mại A BA, số tiền phạt 65 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Trước đó, Công ty cổ phần Giải pháp thương mại A BA công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các tài liệu: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2022; Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022; Báo cáo tài chính riêng quý IV/2022; Báo cáo tài chính riêng quý I/2023, Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế thay đổi từ 10% trở lên so cùng kỳ năm trước đối với Báo cáo tài chính quý III/2022, Báo cáo tài chính quý IV/2022, Báo cáo tài chính quý I/2023; Quyết định ngày 28/11/2022 về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng; Quyết định ngày 1/1/2023 về việc bổ nhiệm Giám đốc Thương mại; Quyết định ngày 6/1/2023 về việc thay đổi người công bố thông tin; công bố thông tin về thay đổi địa chỉ trang thông tin điện tử của Công ty.

Tiếp đó, Công ty bị phạt tiền 350 triệu đồng đối với hành vi không đăng ký giao dịch chứng khoán.

Theo đó, Công ty hoàn tất đăng ký công ty đại chúng từ ngày 31/8/2022, tuy nhiên, đến nay Công ty chưa đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán) theo quy định tại điểm e khoản 3 Điều 18 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Cùng việc bị phạt tiền, Công ty buộc phải phục hậu quả là nộp hồ sơ đăng ký giao dịch chứng khoán cho Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con trong thời hạn tối đa 60 ngày (kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành) đối với hành vi không đăng ký giao dịch chứng khoán theo quy định.

Tổng số tiền phạt đối với Công ty là 415 triệu đồng.