Yên Bái triển khai hỗ trợ hơn 670 nhà ở mới cho hộ nghèo

NDO - Tỉnh Yên Bái có Đề án hỗ trợ cho khoảng 673 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện Mù Cang Chải và Trạm Tấu, trong giai đoạn 2021- 2025, giúp đồng bào có nhà ở an toàn, ổn định, có khả năng chống chịu tác động của thiên tai, góp phần từng bước nâng cao đời sống, xóa đói, giảm nghèo bền vững.
0:00 / 0:00
0:00
Trao nhà ở mới cho hộ nghèo tại huyện Trạm Tấu
Trao nhà ở mới cho hộ nghèo tại huyện Trạm Tấu

Theo đó, huyện Mù Cang Chải được hỗ trợ xây mới 301 hộ, sửa chữa 192 hộ. Huyện Trạm Tấu được hỗ trợ xây mới 141 hộ, sửa chữa 39 hộ. Nguồn ngân sách sẽ hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ xây mới nhà ở và 20 triệu đồng/hộ đối với gia đình sửa chữa nhà ở.

Nguyên tắc hỗ trợ theo hướng, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và bền vững, ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo dân tộc thiểu số và hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng.

Yêu cầu xây dựng bảo đảm về diện tích và chất lượng nhà ở với diện tích sử dụng tối thiểu 30m2, bảo đảm "ba cứng" (nền, khung tường, mái) và tuổi thọ căn nhà từ 20 năm trở lên. Các bộ phận nền, khung tường và mái của căn nhà phải được làm từ các loại vật liệu có chất lượng tốt, không làm từ các loại vật liệu tạm, mau hỏng, dễ cháy.

Tại cấp thôn, trên cơ sở danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở, tổ chức bình xét, đề xuất danh sách các hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ về nhà ở gửi về Uỷ ban nhân dân cấp xã để xem xét, rà soát. Cấp xã niêm yết công khai danh sách, thông báo qua đài truyền thanh cấp xã (nếu có); rà soát, thẩm định, tổng hợp và gửi về Uỷ ban nhân dân cấp huyện danh sách thuộc đối tượng quy định.

Uỷ ban nhân dân cấp huyện tổng hợp và phê duyệt danh sách báo cáo Uỷ ban nhân tỉnh để làm cơ sở lập và phê duyệt đề án Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện.