Ảnh: VSS.

Định hướng nâng cao hợp tác về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội Việt Nam mong tiếp tục được Ngân hàng Thế giới hỗ trợ về tài chính, kỹ thuật, kinh nghiệm quốc tế cũng như công nghệ. Từ đó, góp phần cải thiện, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.