Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập

Ngày 2/12/1953 tại chiến khu Việt Bắc, thay mặt Ban Bí thư Đảng Lao động Việt Nam, Tổng Bí thư Trường Chinh đã ký Quyết nghị số 34-QN/TW về việc thành lập “Ban Nghiên cứu Địa lý, Văn học, Lịch sử” (tổ chức tiền thân của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ngày nay). Đây là tổ chức nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn đầu tiên của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh Lễ kỷ niệm 70 năm Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
Quang cảnh Lễ kỷ niệm 70 năm Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Ngày 2/12 tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lẵng hoa chúc mừng.

Tham dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng các đồng chí lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương và một số địa phương; các vị Đại sứ, đại diện phái đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế, các tổ chức nghiên cứu và đào tạo...

70 năm xây dựng và phát triển, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã trường thành, lớn mạnh về mọi mặt, đạt được nhiều thành tựu quan trọng: Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Viện ngày càng hoàn thiện; đội ngũ cán bộ, viên chức lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng; đạt nhiều thành tựu nổi bật trong nghiên cứu khoa học: Hàng vạn bài báo được công bố trên các tạp chí khoa học, hơn 7 nghìn đầu sách xuất bản trong nước và quốc tế;

21 nhà khoa học của Viện có công trình, cụm công trình được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh: 28 nhà khoa học có công trình, cụm công trình được trao tặng Giải thưởng Nhà nước; các nghiên cứu của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã cung cấp nhiều luận cứ khoa học và thực tiễn có giá trị cho việc hoạch định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong đổi mới toàn diện đất nước, phát triển kinh tế-xã hội, hội nhập quốc tế; công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đạt nhiều kết quả cụ thể, góp phần hình thành đội ngũ cán bộ khoa học xã hội và nhân văn đông đảo, chuyên môn vững vàng, hoạt động trong hầu khắp các lĩnh vực.

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập ảnh 1

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng to lớn của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đối với sự đất nước.

Đồng chí nêu rõ: “Chặng đường phát triển 70 năm qua của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam là rất đáng tự hào. Như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Các nghiên cứu của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã làm rõ lịch sử hình thành, phát triển của dân tộc và đất nước, con người Việt Nam, các giá trị và bản sắc văn hóa của dân tộc được thừa kế và phát huy trong suốt hàng nghìn lịch sử, khẳng định chủ quyền quốc gia và sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước”.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh: Đối với Việt Nam, nhiệm vụ của khoa học xã hội không chỉ làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, thực tiễn mới về mô hình phát triển; các giá trị lịch sử mà còn thúc đẩy phát triển văn hóa, con người Việt Nam, giải phóng, phát triển sức sản xuất; khơi dậy khát vọng phát triển, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định. Đây là những yêu cầu rất cao đặt ra cho Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, bên cạnh những định hướng, nhiệm vụ mà Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam đã đặt ra, đơn vị sẽ tập trung xây dựng cơ chế, chính sách đột phá và nguồn lực để phát triển Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thành một trong những cơ sở đào tạo, nghiên cứu trọng điểm, ngang tầm các nước tiên tiến;

Viện cần có giải pháp đột phá để tạo chuyển biến căn bản, toàn diện công tác đào tạo cán bộ nghiên cứu khoa học trình độ cao, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn cho đất nước.

Huy động đội ngũ cán bộ khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tham gia vào quá trình tổng kết 40 năm đổi mới thuộc lĩnh vực văn hóa, xã hội và con người để trên cơ sở các bài học kinh nghiệm, kế thừa phát triển, tiếp thu tinh hoa nhân loại, đưa ra những lý luận, chủ trương mới trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng;

Phối hợp các Ban, Bộ, ngành tổng kết các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về các lĩnh vực khoa học xã hội; chú trọng triển khai các chương trình, đề án nghiên cứu khoa học cơ bản, bài học kinh nghiệm từ các cuộc cách mạng công nghiệp; các xu thế phát triển, lý thuyết, mô hình trong kỷ nguyên của chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển kinh tế dựa vào tri thức; kinh nghiệm phát triển của các nước trên thế giới, góp phần giải quyết hiệu quả các mối quan hệ lớn đặt ra trong quá trình Đổi mới; cung cấp luận cứ cho xây dựng chiến lược, chính sách, lộ trình, bước đi cho Việt Nam để chủ động trước những xu thế, những đổi thay của thời đại.

Phó Thủ tướng yêu cầu Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cần kiến tạo môi trường làm việc khoa học, tôn trọng tự do học thuật; đề xuất các cơ chế tài chính đột phá; đánh giá khách quan, công bằng để ghi nhận, tôn vinh, tạo cơ hội phát triển cho những cán bộ có năng lực và có nhiều đóng góp. Đồng thời có cơ chế ươm trồng, phát triển các ý tưởng khoa học mới; phát triển hoạt động hợp tác về nghiên cứu khoa học...

Viện cũng cần có giải pháp đột phá để tạo chuyển biến căn bản, toàn diện công tác đào tạo cán bộ nghiên cứu khoa học trình độ cao, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn cho đất nước; gắn kết chặt chẽ hoạt động đào tạo với nghiên cứu khoa học để phát huy thế mạnh của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trong nghiên cứu khoa học, hướng tới mục tiêu và góp phần hình thành giới nghiên cứu tinh hoa của đất nước trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập ảnh 2

Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Tiến sĩ Phan Chí Hiếu, phát biểu tại buổi lễ.

Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Tiến sĩ Phan Chí Hiếu nhấn mạnh, Lễ kỷ niệm có ý nghĩa quan trọng, nhằm tôn vinh, đánh giá những thành tựu, kết quả đạt được trong quá trình 70 năm xây dựng và phát triển; phát huy truyền thống vẻ vang, khơi dậy lòng tự hào, tinh thần đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, trách nhiệm, lòng say mê nghiên cứu khoa học của cán bộ, viên chức và người lao động Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Trong chặng đường phát triển mới, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam sẽ thực hiện hiệu quả, thực chất các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển khoa học công nghệ, tập trung phát triển Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam trở thành trung tâm nghiên cứu trọng điểm về khoa học xã hội và nhân văn, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới, là cơ quan nghiên cứu lý luận và tham mưu chiến lược, tư vấn chính sách hàng đầu của Đảng và Nhà nước, cung cấp luận cứ khoa học quan trọng cho việc hoạch định đường lối, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; cơ sở đào tạo sau đại học đạt trình độ tiên tiến tại khu vực và trên thế giới, góp phần quan trọng vào phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học xã hội cho đất nước.

Cũng trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã vinh dự đón nhận Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước CHDCND Lào trao tặng.