Điện mừng

Điện mừng

Nhân dịp Đảng Cộng sản Uruguay (PCU) tổ chức Đại hội toàn quốc lần thứ XXXII, ngày 27/5/2022, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta đã gửi Điện chúc mừng Đại hội.