Hằng năm, tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ gian hàng giới thiệu, bán sản phẩm OCOP cho các chủ thể.

Thái Nguyên nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP

Với việc thực hiện hiệu quả các đề án phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực, chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), tỉnh Thái Nguyên đã bước đầu phát huy các tiềm năng, lợi thế của địa phương, tạo ra các sản phẩm OCOP đạt chất lượng cao, được thị trường tín nhiệm. Qua đó, góp phần tích cực phát triển kinh tế nông nghiệp, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới.