Phát triển nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu tại Bến Tre, Trà Vinh

Chủ Nhật, 28-11-2021, 17:06
(Ảnh minh họa: MAI VĂN BẢO)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định 1996/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu tại tỉnh Bến Tre” và Dự án “Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu tại tỉnh Trà Vinh”.

Về Dự án “Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu tại tỉnh Bến Tre” (Dự án tỉnh Bến Tre):

Mục tiêu tổng thể của Dự án là hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long tại tỉnh Bến Tre theo Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về Phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

Mục tiêu cụ thể là phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh trên cơ sở liên kết vùng, tiểu vùng, gắn với thị trường, cải thiện thu nhập và giảm thiểu rủi ro cho nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, giúp duy trì tốc độ tăng trưởng và khả năng cạnh tranh ngành nông nghiệp của tỉnh.

Quy mô của Dự án gồm 3 hợp phần: Lập kế hoạch phát triển chuỗi giá trị trong khuôn khổ kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội và Kế hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long; Đầu tư phát triển chuỗi giá trị; và Quản lý dự án.

Dự án sẽ được thực hiện từ năm 2022 đến năm 2026 tại 8 huyện: Ba Tri, Bình Đại, Thạnh Phú, Giồng Trôm, Châu Thành, Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, Chợ Lách và thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Tổng vốn đầu tư là 27 triệu USD (tương đương 621 tỷ đồng), trong đó, vốn vay Quỹ Quốc tế về Phát triển nông nghiệp (IFAD) là 17 triệu USD (tương đương 391 tỷ đồng), vốn viện trợ không hoàn lại là 4,5 triệu USD (tương đương 103,5 tỷ đồng) và vốn đối ứng là 126,5 tỷ đồng (tương đương 5,5 triệu USD).

Về Dự án “Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu tại tỉnh Trà Vinh” (Dự án tỉnh Trà Vinh):

Mục tiêu tổng thể của Dự án là hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long tại tỉnh Trà Vinh theo Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ.

Mục tiêu cụ thể là phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh trên cơ sở liên kết vùng, tiểu vùng, gắn với thị trường, cải thiện thu nhập và giảm thiểu rủi ro cho nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, giúp duy trì tốc độ tăng trưởng và khả năng cạnh tranh ngành nông nghiệp của tỉnh.

Quy mô của Dự án gồm 3 hợp phần: Lập kế hoạch phát triển chuỗi giá trị trong khuôn khổ kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội và Kế hoạch vùng Mê Kông; Đầu tư phát triển chuỗi giá trị; và Quản lý dự án.

Dự án sẽ được thực hiện từ năm 2022 đến năm 2026 tại 7 huyện: Càng Long, Cầu Kè, Tiểu Cần, Trà Cú, Châu Thành, Cầu Ngang, Duyên Hải, thị xã Duyên Hải và thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Tổng vốn đầu tư của Dự án là 37,1 triệu USD (tương đương 853,3 tỷ đồng), trong đó vốn vay Quỹ Quốc tế về Phát triển nông nghiệp (IFAD) là 26 triệu USD (tương đương 598 tỷ đồng), vốn viện trợ không hoàn lại là 5,5 triệu USD (tương đương 126,5 tỷ đồng) và vốn đối ứng là 128,8 tỷ đồng (tương đương 5,6 triệu USD).

HOÀNG LINH