Tạo đà cho sự phát triển của văn học nghệ thuật thời kỳ mới

NDO - Ngày 15/12, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức họp báo về Hội thảo khoa học toàn quốc và Kỳ họp thứ hai (nhiệm kỳ 2021-2026) của Hội đồng diễn ra từ ngày 19 đến 20/12 tại Hà Nam.
0:00 / 0:00
0:00
Bà Ngô Phương Lan, Phó Chủ tịch Hội đồng tại cuộc họp báo.
Bà Ngô Phương Lan, Phó Chủ tịch Hội đồng tại cuộc họp báo.

Hội thảo khoa học toàn quốc “Nhìn lại 15 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa 10) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới” được tổ chức vào ngày 19/12. Hội thảo hướng tới những mục tiêu cơ bản: Đánh giá những kết quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa 10); làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn, nguyên nhân của những thành tựu, hạn chế trong các lĩnh vực sau 15 năm thực hiện. Trên cơ sở đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong hoạt động tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả; đề xuất, kiến nghị phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục phát triển văn học, nghệ thuật thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Ngay sau khi nhận được sự đồng ý của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương về chủ đề Hội thảo, Thường trực Hội đồng đã gửi giấy mời viết tham luận hội thảo tới các cơ quan, đơn vị khối văn hóa, văn nghệ; các Ban Tuyên giáo; các Hội Văn học, nghệ thuật; các nhà khoa học, nhà quản lý, các chuyên gia, các nhà lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật và tích cực chuẩn bị các điều kiện vật chất cần thiết để tổ chức thành công Hội thảo. Đến thời điểm này, Ban Tổ chức nhận được hơn 153 tham luận.

Dự kiến, tổng số đại biểu tham dự Hội thảo khoảng 250 người, gồm đồng chí lãnh đạo thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy; Hội Văn học, nghệ thuật các tỉnh, thành phố và tỉnh Hà Nam; các tác giả có tham luận; thành viên Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương; đại diện 10 Hội Văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và các nhà khoa học thuộc lĩnh vực lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật; các phóng viên báo, đài Trung ương và địa phương.

Kết quả Hội thảo là cơ sở của các luận cứ khoa học để Hội đồng xây dựng báo cáo gửi Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Trưởng ban và Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đưa vào nội dung tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 23- NQ/TW, trong đó có nội dung tư vấn giúp Đảng và Nhà nước xây dựng chiến lược phát triển văn học, nghệ thuật trong tình hình mới; là cơ sở khoa học để các cơ quan, đơn vị, các Hội Văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và địa phương đổi mới phương thức lãnh đạo, có những chính sách phù hợp nhằm phát triển văn học, nghệ thuật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Sau Hội thảo, Hội đồng lựa chọn các tham luận có chất lượng cao để biên tập, in kỷ yếu. Đây là tài liệu tham khảo giá trị, hữu ích cho những người làm công tác quản lý văn hóa, văn nghệ các cấp, các ngành liên quan đến văn học, nghệ thuật, các nhà nghiên cứu lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật và đội ngũ văn nghệ sĩ.

Kỳ họp thứ hai của Hội đồng diễn ra ngày 20/12 sẽ tập trung thảo luận, đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian giữa Kỳ họp thứ nhất với Kỳ họp thứ hai của Hội đồng (nhiệm kỳ 2021-2026); cho ý kiến về nhiệm vụ của Hội đồng dự kiến triển khai trong năm 2023 và cả nhiệm kỳ 2021-2026.

Các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm: xây dựng, đề xuất và thực hiện Chương trình nghiên cứu tổng kết thực tiễn văn học, nghệ thuật thời kỳ đổi mới và hội nhập; thực hiện Chương trình xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ Việt Nam (giai đoạn 2); xây dựng Chương trình dịch thuật, chương trình biên tập, xuất bản các công trình trọng điểm quốc gia về văn học, nghệ thuật nhằm giới thiệu các công trình lý thuyết văn học, nghệ thuật và mỹ học quan trọng của thế giới, làm cơ sở cho việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập; Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật; Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả các công việc thường niên của Hội đồng; Xây dựng hoạch để chủ động tham gia cùng Ban Tuyên giáo Trung ương tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”; 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương hy vọng 2 sự kiện trên sẽ nhận được sự ủng hộ, quan tâm của các đại biểu, các nhà nghiên cứu, những người liên quan đến lĩnh vực văn học, nghệ thuật và các cơ quan báo, đài trong cả nước.