Quy trình thí điểm giải quyết hưởng và chi trả trợ cấp mai táng trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Từ ngày 21/11, người dân có thể thực hiện thủ tục hành chính giải quyết hưởng và chi trả trợ cấp mai táng theo thủ tục hành chính liên thông Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí trên Cổng Dịch vụ công quốc gia thí điểm ở Hà Nội và Hà Nam. Quy định áp dụng tới ngày 20/12/2022.
0:00 / 0:00
0:00
Quy trình thí điểm giải quyết hưởng và chi trả trợ cấp mai táng trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định số 3504/QĐ-BHXH về quy trình thí điểm giải quyết hưởng và chi trả trợ cấp mai táng theo thủ tục hành chính liên thông Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ và giải quyết hưởng, chi trả trợ cấp tuất một lần, trợ cấp tuất hằng tháng sau khi hưởng trợ cấp mai táng theo thủ tục liên thông tại Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội và bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Nam.

Văn bản có hiệu lực từ ngày 21/11 đến 20/12/2022.

Quy trình thí điểm giải quyết hưởng và chi trả trợ cấp mai táng trên Cổng dịch vụ công quốc gia ảnh 1

Thí điểm 2 nhóm dịch vụ công liên thông tại phường Trần Hưng Đạo, Hà Nội (Ảnh: VSS).

Văn bản quy định trình tự giải quyết hưởng trợ cấp mai táng theo thủ tục hành chính liên thông “Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí” trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và giải quyết hưởng trợ cấp tuất một lần, trợ cấp tuất hằng tháng sau khi hưởng trợ cấp mai táng theo thủ tục liên thông.

Theo đó, cá nhân thực hiện đăng ký khai tử cho người chết thuộc các trường hợp sau:

- Người đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội chết mà đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên hoặc có tổng thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện từ đủ 60 tháng trở lên;

- Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chết có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên;

- Người đang chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp cán bộ xã hằng tháng chết;

- Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng chết có đề nghị giải quyết hưởng trợ cấp mai táng trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Cần lưu ý, cá nhân đăng ký khai tử phải có tài khoản được cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Quy trình giải quyết hưởng và chi trả trợ cấp mai táng phí gồm các bước: Tiếp nhận hồ sơ, Giải quyết hưởng và lập danh sách chi trả, Trả kết quả giải quyết.

Thời hạn giải quyết không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ thông tin, dữ liệu, hồ sơ hợp lệ.

Sau khi cung cấp các thông tin theo biểu mẫu, người đề nghị gửi tờ khai để Hệ thống xử lý, kết nối, liên thông với các cơ quan để giải quyết.

Quy trình giải quyết hưởng và chi trả trợ cấp mai táng phí gồm các bước: Tiếp nhận hồ sơ, Giải quyết hưởng và lập danh sách chi trả, Trả kết quả giải quyết.

Thời hạn giải quyết không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ thông tin, dữ liệu, hồ sơ hợp lệ.

Việc giải quyết hưởng và chi trả trợ cấp tuất một lần hoặc hằng tháng sau khi đã giải quyết hưởng trợ cấp mai táng theo thủ tục liên thông “Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí trên Cổng dịch vụ công Quốc gia".

Hồ sơ giải quyết hưởng trợ cấp tuất một lần hoặc trợ cấp tuất hằng tháng sau khi giải quyết hưởng trợ cấp mai táng theo quy định hiện hành. Cụ thể là:

Đối với thân nhân của người đang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội hoặc đang chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp cán bộ xã hằng tháng: Tờ khai của thân nhân (mẫu số 09-HSB) ban hành kèm theo Quyết định này và hồ sơ quy định tại các nội dung tại Quyết định số 166/QĐ-BHXH.

Đối với thân nhân của người đang hưởng hoặc tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng: Tờ khai của thân nhân (mẫu số 09-HSB) ban hành kèm theo Quyết định này và hồ sơ quy định tại các nội dung quy định tại Quyết định số 166/QĐ-BHXH.

Cán bộ xét duyệt kiểm tra dữ liệu để xác định việc đã giải quyết trợ cấp mai táng theo quy trình liên thông tại Quyết định này để tránh giải quyết trùng trợ cấp mai táng. Quy trình giải quyết hưởng và chi trả trợ cấp tuất một lần hoặc trợ cấp tuất hằng tháng sau khi giải quyết hưởng trợ cấp mai táng được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 166/QĐ-BHXH và hướng dẫn tại văn bản này.

Trường hợp người chết có thời gian đóng bảo hiểm xã hội có bao gồm phụ cấp khu vực và người lo mai táng đã nhận trợ cấp mai táng theo Quyết định này, mà thân nhân đề nghị hưởng trợ cấp tuất hằng tháng thì Quyết định về việc hưởng trợ cấp tuất hằng tháng được ban hành theo Mẫu số 08C-HSB ban hành tại Quyết định này.

Trường hợp người lo mai táng đã nhận trợ cấp mai táng theo Quyết định này mà thân nhân đề nghị hưởng trợ cấp tuất một lần thì Quyết định về việc hưởng trợ cấp tuất một lần được ban hành theo Mẫu số 08D, 08E-HSB ban hành tại Quyết định này. Kết quả giải quyết hưởng trợ cấp tử tuất lưu trữ cùng kết quả giải quyết trợ cấp mai táng.