Nhiều kiến nghị, giải pháp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

NDO -

Sáng 28/6, Hội thảo khoa học: "Một số vấn đề lý luận-thực tiễn về chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" đã diễn ra tại Hà Nội.

GS, TS Tạ Ngọc Tấn phát biểu khai mạc Hội thảo.
GS, TS Tạ Ngọc Tấn phát biểu khai mạc Hội thảo.

Hội thảo do Hội đồng lý luận Trung ương và Trường đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp tổ chức, nhằm góp phần tổng kết quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước qua 35 năm đổi mới, phục vụ nhiệm vụ tư vấn cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong quá trình chuẩn bị Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII. GS, TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; GS, TS Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; GS, TS Phạm Hồng Chương, Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế Quốc dân đồng chủ trì Hội thảo.

Nhiều kiến nghị, giải pháp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa -0
GS, TS Trần Thị Vân Hoa, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế Quốc dân trình bày tham luận tại Hội thảo.

Vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước được đặt ra từ nhiều nhiệm kỳ Đại hội Đảng. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là một quá trình kép: vừa trang bị và trang bị lại công nghệ theo hướng hiện đại cho tất cả các ngành kinh tế quốc dân (quá trình công nghệ-kỹ thuật); vừa là quá trình thực hiện những thay đổi căn bản về thể chế quản lý kinh tế-xã hội, nâng cao dân trí và chất lượng cuộc sống của dân cư theo hướng văn minh hiện đại (quá trình kinh tế - xã hội). Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa cùng đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế sẽ là nhiệm vụ quan trọng và xuyên suốt trong những năm tới đây để xây dựng nền kinh tế hiện đại, chất lượng và phát triển bền vững. Phấn đấu đến năm 2025 là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, GS, TS Tạ Ngọc Tấn cho rằng, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đặc biệt đến chủ trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, công nghiệp hóa, hiện đại hóa được đẩy mạnh. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn chậm so yêu cầu, tồn tại không ít những hạn chế, bất cập do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Để góp phần khắc phục những hạn chế, bất cập, Hội thảo cần tập trung thảo luận về một số nội dung cơ bản sau: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra về chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam trong những năm qua; mô hình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở cả cấp độ nền kinh tế, cấp vùng, cấp tỉnh, cấp ngành; những thành tựu, tồn tại, nguyên nhân về lý luận và thực tiễn của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam; phát hiện những điểm nghẽn cần xử lý cả về lý luận và thực tiễn; cả về thể chế, cơ chế, chính sách cũng như các vấn đề liên quan của Việt Nam để từ đó định hướng tiếp tục công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tại Hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học đã đánh giá khái quát những kết quả nổi bật trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; những định hướng và những nguồn lực tác động đến công cuộc tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên cơ sở khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 và tầm nhìn 2045 của nước ta.

Hội thảo cũng tập trung phân tích bối cảnh cũng như những nhân tố tác động đến chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và đưa ra một số đề xuất, kiến nghị, giải pháp để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.