Năm 2021, Hà Nội thực hiện nhiều giải pháp lấy lại đà tăng trưởng kinh tế

NDO -

Tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả; lấy lại đà tăng trưởng kinh tế, gắn với nâng cao chất lượng tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế; thực hiện chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”… là những mục tiêu tổng quát của năm 2021 đã được Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 17 thống nhất tại kỳ họp thứ 2, được tổ chức vào ngày 28-11 vừa qua. 

Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa để thu hút khách du lịch là một trong những giải pháp lấy lại đà tăng trưởng của thành phố Hà Nội trong năm 2021 và những năm tiếp theo.
Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa để thu hút khách du lịch là một trong những giải pháp lấy lại đà tăng trưởng của thành phố Hà Nội trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Đồng thời, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã xác định chín nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021 để các cấp, ngành bắt tay triển khai ngay từ ngày đầu, quý đầu năm mới.

Mục tiêu tổng quát của thành phố trong năm 2021 là tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả. Lấy lại đà tăng trưởng, gắn với nâng cao chất lượng tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế. Phát triển mạnh sự nghiệp văn hóa, xã hội, thực hiện tốt Chương trình giáo dục phổ thông mới, các hoạt động khoa học và công nghệ, đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp. Bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và đời sống nhân dân.

Tăng cường xây dựng, quản lý quy hoạch, phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới; tiếp tục đầu tư hoàn thiện các thiết chế văn hóa; tạo chuyển biến căn bản trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính; thăng hạng các chỉ số PCI, PARIndex; có giải pháp nâng cao chỉ số PAPI, SIPAS; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành, thực thi pháp luật; tiếp tục sắp xếp tổ chức, bộ máy; quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Bảo đảm quốc phòng, quân sự địa phương và an ninh và trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Thực hiện năm chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Các mục tiêu trên được cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu kinh tế, xã hội như sau: Tốc độ tăng trưởng GRDP khoảng 7,5%; GRDP/người khoảng 135 triệu đồng (khoảng 5.870 USD); vốn đầu tư xã hội tăng khoảng 12%; kim ngạch xuất khẩu tăng 5%; kiểm soát lạm phát, chỉ số giá dưới 4%; giảm 20% số hộ nghèo theo chuẩn mới của thành phố; số trường công lập đạt chuẩn quốc gia tăng thêm 85 trường; tỷ lệ hộ dân khu vực nông thôn được cung cấp nước sạch 85%; hoàn thành mục tiêu 100% số xã đạt nông thôn mới… Về thu ngân sách nhà nước năm 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 17 đề nghị Ban Thường vụ chỉ đạo Ban Cán sự đảng UBND Thành phố, Đảng đoàn HĐND Thành phố rà soát để bao quát nguồn thu, tăng cường quản lý thu, giảm nợ đọng thuế để có dự toán thu cao hơn, tích cực hơn.

Để thực hiện các mục tiêu nêu trên, thành phố xác định chín nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần được đẩy mạnh thực hiện như sau:

Một là, chỉ đạo, điều hành quyết liệt có trọng tâm, trọng điểm; triển khai thực hiện tốt hai Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm mô hình chính quyền đô thị và cơ chế tài chính, ngân sách đặc thù đối với thành phố; tổ chức thành công công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ Trung ương và Thành ủy đề ra, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17; xây dựng, phê duyệt 10 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy ngay trong quý I-2021 và triển khai thực hiện.

Hai là, tập trung phục hồi, lấy lại đà tăng trưởng, đẩy nhanh cơ cấu lại các ngành kinh tế. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng, chống và giảm thiểu thiệt hại do đại dịch Covid-19. Tiếp tục thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” - vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế. Chủ động bố trí các nguồn lực và thực hiện các giải pháp phù hợp để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19.

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; thúc đẩy khởi nghiệp, thu hút đầu tư, đẩy mạnh tăng trưởng; thăng hạng chỉ số PCI, PARIdex. Hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển doanh nghiệp tư nhân, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; thúc đẩy xuất khẩu. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, nhất là về thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư ngay từ đầu năm, nhất là các dự án lớn, trọng điểm. Triển khai thực hiện quy trình giải phóng mặt bằng rút gọn đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận. Thực hiện các giải pháp thu ngân sách bền vững. Hình thành, phát triển một số mô hình kinh tế mới: Kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ…Đẩy mạnh sản xuất theo chuỗi liên kết, chuỗi giá trị. 

Phát triển mạng lưới kinh doanh thương mại, hệ thống chợ, thương mại - dịch vụ, thương mại điện tử, hoạt động logistics; kết hợp giữa kinh doanh truyền thống với kinh doanh trên môi trường mạng. Đẩy mạnh các hoạt động liên kết vùng; thanh toán không dùng tiền mặt. Xây dựng kịch bản phục hồi, phát triển ngành du lịch theo diễn biến dịch Covid-19.

Phát triển các vùng nông nghiệp tập trung quy mô lớn, sản xuất theo hướng hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao. Thực hiện tốt chương trình “Liên kết 4 nhà”; phát triển làng nghề, các sản phẩm OCOP.

Ba là, tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. Xây dựng, ban hành mới hoặc sửa đổi Nghị quyết 13/2016/NQ-HĐND của HĐND thành phố về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2022-2025, kế hoạch tài chính trung hạn 5 năm 2021-2025. Tiếp tục rà soát, sửa đổi Quyết định số 41/QĐ-UBND của UBND thành phố quy định về phân cấp kinh tế, xã hội và nhiệm vụ thu, chi ngân sách. Thực hiện tốt các giải pháp thu ngân sách bền vững. Tiếp tục cơ cấu lại chi ngân sách theo hướng giảm tỷ trọng chi thường xuyên dành nguồn chi đầu tư phát triển. Đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế, xã hội. Quản lý, sử dụng, khai thác hiệu quả tài sản công, nhất là quỹ đất, quỹ nhà chuyên dùng, tăng cường huy động các nguồn lực xã hội bảo đảm nguồn vốn thực hiện các nhiệm vụ chi quan trọng, bức xúc, các dự án trọng điểm, quan trọng. Đẩy mạnh đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn vốn đầu tư phát triển. Xây dựng Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021 và năm năm 2021-2025.

Bốn là, nâng cao chất lượng và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực gắn với đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ. Tập trung thực hiện tốt Chương trình đổi mới giáo dục phổ thông và Chiến lược phát triển giáo dục 10 năm 2021-2030. Xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình, đề án về Xây dựng thành phố thông minh, Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số, Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước. 

Năm là, phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi, nâng cao đời sống của người dân. Tiếp tục vận động xây dựng “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh”; thực hiện phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa và hai quy tắc ứng xử của cán bộ, công nhân viên chức người lao động và ứng xử nơi công cộng. Bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa, tôn tạo các di tích, quản lý tốt hiện vật. Tiếp tục bố trí vốn đầu tư, giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nhà văn hóa thôn trên địa bàn toàn Thành phố. Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất phục vụ tổ chức Sea Games 31 và đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên phấn đấu đạt thành tích cao nhất tại Đại hội. 

Sáu là, tăng cường xây dựng và quản lý quy hoạch, phát triển đô thị, khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường và phòng, chống thiên tai, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu. Hoàn thành phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Luật Quy hoạch; nhiệm vụ rà soát, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Hoàn thành các quy hoạch xây dựng vùng huyện quan trọng; tăng cường tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu tại các đô thị vệ tinh, các khu chức năng, các quy hoạch chi tiết thuộc thẩm quyền phê duyệt.

Xây dựng các quy chế quản lý kiến trúc theo quy định của Luật Kiến trúc. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng giao thông; đưa hai tuyến đường sắt: Cát Linh - Hà Đông, Nhổn - Ga Hà Nội (đoạn trên cao) vào vận hành. Tiếp tục thực hiện các đề án về giảm ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường và phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn. Rà soát, xử lý khoảng 10 điểm ùn tắc giao thông. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, xử lý nghiêm tình trạng đi xe trên vỉa hè.  

Xây dựng và thực hiện Kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội giai đoạn 2021-2025, kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021. Hoàn thành công tác xây dựng hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu quản lý đất đai. Đầu tư xây dựng các hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải theo quy hoạch. Xây dựng lộ trình thực hiện phân loại rác tại nguồn. Đưa nhà máy xử rác thải sinh hoạt đốt phát điện công suất 4.000 tấn/ngày-đêm tại khu xử lý Nam Sơn, huyện Sóc Sơn vào vận hành trong quý I-2021. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường, thu hút các nguồn lực để xử lý ô nhiễm môi trường.

Bảy là, tiếp tục cải cách hành chính; tăng cường công tác thanh tra công chức, công vụ, kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp; chú trọng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. 

Tám là, bảo đảm quốc phòng địa phương, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Xây dựng và thực hiện các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị, quốc tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại quan trọng, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế đến Việt Nam diễn ra trên địa bàn Thủ đô, trọng tâm là các sự kiện: Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, Đại hội thể thao Sea Games 31... 

Chín là, tích cực thông tin tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, cung cấp đầy đủ thông tin, công khai, minh bạch về các hoạt động, chủ trương, chính sách của thành phố để nhân dân Thủ đô biết và giám sát trong quá trình tổ chức thực hiện, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Căn cứ vào kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của thành phố năm 2021 với các mục tiêu và giải pháp nêu trên để xây dựng dự toán ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách, bố trí vốn đầu tư công năm 2021 bảo đảm theo nguyên tắc ưu tiên thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, hoàn trả vốn ứng trước kế hoạch, vốn cho dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn, dự án sử dụng vốn ODA, dự án chuyển tiếp, chỉ bố trí vốn cho các dự án mới khi bảo đảm đủ các điều kiện theo quy định; triệt để tiết kiệm thêm 5% chi thường xuyên và phấn đấu tiết giảm 10% tổng mức đầu tư của các dự án; tăng thu từ những lĩnh vực còn dư địa như đấu giá quyền sử dụng đất, thu nội địa, phấn đấu tăng bình quân 12%/năm để dành nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, dự án có tính cấp bách, phát huy hiệu quả vốn ngân sách của thành phố.