Khơi dậy ý chí và quyết tâm phát triển đất nước

LTS - Với phương châm: Ðoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển, Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đã thống nhất cao, biểu quyết thông qua các văn kiện Ðại hội.

Khơi dậy ý chí và quyết tâm phát triển đất nước

Cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng và đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, sáng suốt, hợp quy luật, ý Ðảng hợp với lòng dân, sẽ tạo nên những kỳ tích phát triển mới, vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc

Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII vừa kết thúc là sự kiện trọng đại của Ðảng và của toàn dân tộc. Công tác tổ chức Ðại hội của Ðảng đã được mọi tầng lớp nhân dân quan tâm, theo dõi, đóng góp hết sức tâm huyết với sự tin tưởng, kỳ vọng to lớn. Trong quá trình chuẩn bị Ðại hội, các tầng lớp nhân dân đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết và xác đáng vào các dự thảo văn kiện Ðại hội; thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến công tác xây dựng và chỉnh đốn Ðảng, trong đó nội dung rất quan trọng là công tác phòng, chống tham nhũng. Mọi tầng lớp nhân dân đều thể hiện sự tin tưởng, trách nhiệm cao với Ðảng, với tiền đồ của đất nước.

Ðiều đó khẳng định rằng, Ðảng ta thật sự là Ðảng của dân tộc ta. Quan điểm đúng đắn, quy trình chặt chẽ và cách làm bài bản của Ðảng trong công tác nhân sự càng củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào Ðảng. Qua theo dõi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, chúng tôi nhận thấy các tầng lớp nhân dân đều thể hiện sự tin tưởng cao vào những quyết sách, đường lối của Ðảng đưa ra trong các văn kiện Ðại hội. Qua nghiên cứu dự thảo văn kiện và theo dõi Ðại hội XIII của Ðảng, tôi tâm đắc với một trong những điểm mới trong Văn kiện Ðại hội lần này là nội dung "dân thụ hưởng" của phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". Nội dung mới này tạo thêm một điểm tựa cho việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Thực tiễn cho thấy, để phát huy vai trò của nhân dân trong tham gia xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền, các đoàn thể và hệ thống chính trị nói chung, thì việc phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ của nhân dân là cực kỳ quan trọng. Nhiều năm qua, Ủy ban MTTQ thành phố Ðà Nẵng đã phát huy vai trò của người dân trong việc tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách, thường xuyên tổ chức các hội nghị lấy ý kiến đóng góp của nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, các tầng lớp nhân dân; tổ chức các hội nghị giám sát, phản biện về các công trình, dự án, chủ trương, chính sách lớn, có tác động sâu sắc và trực tiếp đến đời sống nhân dân. Phát huy vai trò của nhân dân còn được thể hiện rõ trong xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở, ở khu dân cư, giám sát cán bộ, đảng viên về sinh hoạt ở khu dân cư, phát hiện, góp ý cho những cán bộ, đảng viên thực hiện không đúng nhiệm vụ, chức trách của mình, vi phạm quy định, điều lệ Ðảng, phản ánh với các cấp ủy đảng, chính quyền nơi cán bộ đảng viên đang công tác để kịp thời chấn chỉnh…

Bài học đó cho thấy, các cấp ủy đảng, chính quyền cần khơi dậy ý chí và quyết tâm phát triển đất nước của mọi tầng lớp nhân dân, cần dựa vào nhân dân để xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị. Với tư cách là người làm công tác Mặt trận, cơ quan đại diện cho quyền và lợi ích của mọi tầng lớp nhân dân, bản thân tôi hết sức tự hào và tin tưởng, sau thành công của Ðại hội XIII, Ðảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục vững bước trên con đường đã chọn, đạt được những mục tiêu đặt ra, củng cố hơn nữa niềm tin của nhân dân với Ðảng, với tương lai tươi sáng của dân tộc Việt Nam.

LÊ VĂN MINH

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Ðà Nẵng