Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới

LTS - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển đất nước. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tự hào và tin tưởng sâu sắc vào đường lối đổi mới của Đảng ta. Đường lối của Đảng tiếp tục dẫn dắt dân tộc ta vững vàng tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.

Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới

Đưa đất nước ta phát triển mạnh mẽ, vững chắc

Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã phân tích rõ về đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế. Các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, thể hiện quyết tâm và đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm tiếp tục đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Các doanh nghiệp chúng tôi đặc biệt quan tâm, bày tỏ phấn khởi và quyết tâm thực hiện thành công những định hướng, quyết sách của Đảng đề ra tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII nhằm đưa đất nước phát triển đi lên mạnh mẽ, vững chắc.
 
 Theo tôi, để đạt mục tiêu đến năm 2030, nước ta trở thành quốc gia đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đột phá đầu tiên và quan trọng nhất là phải đẩy nhanh hoàn thiện hệ thống thể chế kinh tế, gắn với cải cách thực chất thủ tục hành chính hướng tới lợi ích của doanh nghiệp, của nhà đầu tư và người dân. Việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất và sức cạnh tranh của nền kinh tế phải kết hợp với đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, tận dụng tốt thời cơ đến từ xu hướng kinh tế số, xã hội số và các hình thái kinh tế mới. Cần phát triển nguồn nhân lực có tri thức hiện đại, có kỹ năng, giàu động lực sáng tạo. Mặt khác, chúng ta phải xác định, chuyển đổi mô hình tăng trưởng là một quá trình thường xuyên để nền kinh tế luôn năng động, liên tục cải thiện năng lực cạnh tranh, sức chống chịu với các cú sốc từ bên ngoài, từ nội tại nền kinh tế và những ảnh hưởng đột xuất của thiên tai, dịch bệnh. Từ đó tạo ra được những “dư địa” tăng trưởng mới. Đặc biệt, chúng ta phải tiếp tục đẩy mạnh đột phá xây dựng kết cấu hạ tầng hiện đại, đồng bộ tạo nền tảng thúc đẩy sự phát triển của những ngành mới, lĩnh vực mới, nhất là kinh tế số, xã hội số và chính phủ số.
 
 Việc đổi mới mô hình tăng trưởng cũng cần được định hướng theo vùng, khu vực có tương đồng về điều kiện tự nhiên, vị trí địa kinh tế phù hợp. Như TP Hải Phòng xác định, việc đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo định hướng phát triển ba trụ cột chủ yếu: công nghiệp công nghệ cao, cảng biển - logistics, du lịch - thương mại. Hải Phòng không chấp nhận đầu tư phát triển các dự án sản xuất sử dụng nhiều tài nguyên, nhiên liệu, lao động gia công, hiệu quả kinh tế thấp, ô nhiễm môi trường… Ngay tại Công ty xi-măng Vicem Hải Phòng, chúng tôi cũng thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng theo đề án tái cơ cấu Vicem Hải Phòng để phát triển bền vững và cổ phần hóa. Theo đó, doanh nghiệp thực hiện tái cấu trúc, sáp nhập Vicem Sông Thao vào Vicem Hải Phòng, tăng quy mô sản xuất lên hơn 30%. Đặc biệt, doanh nghiệp tập trung thực hiện định hướng tăng trưởng xanh, bền vững với việc đầu tư dự án phát điện từ nhiệt khí thải, ứng dụng công nghệ thông tin, tối ưu hóa công suất lò nung nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, hướng tới xây dựng nhà máy thông minh, giữ vững thương hiệu mạnh: xi-măng “con Rồng” kiến tạo các công trình thế kỷ…
 
 MAI HỒNG HẢI 
 Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty xi-măng Vicem Hải Phòng