Hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2023

NDO - Thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các đơn vị chức năng, các sở, ban, ngành liên quan tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác bình đẳng giới trong năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia mô hình tiết kiệm tín dụng thôn bản tự quản (VSLA) ở xã Tà Long, huyện Đakrông, Quảng Trị. (Ảnh: CARE Việt Nam)
Phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia mô hình tiết kiệm tín dụng thôn bản tự quản (VSLA) ở xã Tà Long, huyện Đakrông, Quảng Trị. (Ảnh: CARE Việt Nam)

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành công văn số hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2023

Văn bản tập trung vào công tác triển khai nhằm thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật Bình đẳng giới, Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030, các chương trình, đề án thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong lĩnh vực bình đẳng giới tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 6/1/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023,

Cơ quan này đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là bộ, ngành, địa phương) chỉ đạo các đơn vị chức năng, sở lao động-thương binh và xã hội phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác bình đẳng giới trong năm 2023 như sau.

Thứ nhất, nghiên cứu hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về bình đẳng giới.

Tiếp tục rà soát, nghiên cứu, kiến nghị, đề xuất những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung nhằm hoàn thiện Luật Bình đẳng giới và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để bảo đảm tính đồng bộ, khả thi, hiệu quả.

Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và các chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của bộ, ngành, địa phương.

Thứ hai, triển khai, thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030, Chương trình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025, Chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 và các chương trình, đề án có liên quan.

Đẩy mạnh việc triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030, Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025 và Chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 tại bộ, ngành, địa phương.

Đặc biệt, đối với các bộ, ngành, cơ quan được giao nhiệm vụ cụ thể trong Chiến lược và các chương trình nêu trên, cần rà soát, đánh giá kết quả thực hiện của giai đoạn 2021-2023, dự báo khả năng, kết quả thực hiện đến năm 2025 để có các giải pháp phù hợp đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

Tiếp tục rà soát, đánh giá các mô hình thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới đã và đang được triển khai để nâng cao hiệu quả hoạt động, tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình ở những địa bàn, lĩnh vực còn tình trạng bất bình đẳng giới hoặc nguy cơ xảy ra bạo lực trên cơ sở giới. Chủ động bố trí kinh phí, khuyến khích huy động các nguồn lực để duy trì và nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả.

Tiếp tục rà soát, đánh giá các mô hình thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới đã và đang được triển khai để nâng cao hiệu quả hoạt động, tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình ở những địa bàn, lĩnh vực còn tình trạng bất bình đẳng giới hoặc nguy cơ xảy ra bạo lực trên cơ sở giới.

Bám sát các văn bản hướng dẫn để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Thứ ba, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về bình đẳng giới.

Cụ thể, tiếp tục đẩy mạnh truyền thông về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 và chương trình, đề án thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới có liên quan; các vấn đề về bình đẳng giới trong các lĩnh vực mới như biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, vận động việc lập ngân sách có trách nhiệm giới,...

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, giới thiệu về các mô hình, dịch vụ hỗ trợ thực hiện bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; tích cực đấu tranh, phản bác những thông tin sai lệch về bình đẳng giới của Việt Nam.

Tiếp đó, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 hiệu quả, sáng tạo, phù hợp điều kiện, tình hình cụ thể của bộ, ngành, địa phương.

Cùng với đó, tích cực xây dựng, phổ biến chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới phù hợp với từng địa bàn, đối tượng cụ thể; thu hút sự tham gia của nam giới, trẻ em trai trong các hoạt động truyền thông về bình đẳng giới. Đa dạng hóa các sản phẩm truyền thông về bình đẳng giới; khuyến khích phát triển, xuất bản các sản phẩm truyền thông bằng tiếng dân tộc thiểu số; tăng cường ứng dụng, khai thác lợi thế của công nghệ thông tin và các loại hình truyền thông trên nền tảng số.

Thứ tư, bố trí kinh phí triển khai các hoạt động về bình đẳng giới.

Xây dựng kế hoạch, bố trí ngân sách để thực hiện hiệu quả các hoạt động, nhiệm vụ về bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là trong các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực hợp pháp từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế để tăng tính bền vững, hiệu quả trong thực hiện công tác bình đẳng giới.

Thứ năm, nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới.

Tiếp tục đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong chỉ đạo và triển khai công tác bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Trong đó, chú trọng công tác phối hợp liên ngành giữa các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức chính trị-xã hội trong xây dựng, triển khai và thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách về bình đẳng giới.

Tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng lồng ghép giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chương trình, dự án,... cho cán bộ phụ trách công tác pháp chế và xây dựng chính sách, pháp luật.

Tập huấn kiến thức về giới, bình đẳng giới cho đội ngũ cán bộ thanh tra, tư pháp, cán bộ phụ trách công tác bình đẳng giới và thành viên Ban vì sự tiến bộ phụ nữ của các bộ, ngành, địa phương.

Tổ chức các lớp tập huấn giảng viên nguồn về giới cấp tỉnh để chủ động triển khai công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới phù hợp với yêu cầu của địa phương.

Tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm về bình đẳng giới; kịp thời xác minh, báo cáo những vấn đề, vụ việc liên quan đến công tác bình đẳng giới, bạo lực trên cơ sở giới cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phối hợp giải quyết.

Khuyến khích thí điểm xây dựng và vận hành các sáng kiến, mô hình thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo về công tác bình đẳng giới, bảo đảm chất lượng và thời hạn của báo cáo theo yêu cầu.

Khen thưởng, biểu dương kịp thời các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Thứ sáu, thúc đẩy hợp tác quốc tế trong thực hiện bình đẳng giới.

Chủ động nghiên cứu các hoạt động, mô hình quốc tế về bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới và vận dụng linh hoạt, hiệu quả phù hợp với bối cảnh và điều kiện của bộ, ngành, địa phương.

Chủ động, tích cực vận động sự hỗ trợ kỹ thuật, nguồn lực hợp pháp và bền vững của các đối tác quốc tế trong công tác bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.