Hà Nội tiếp tục tập trung tinh gọn, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy

Chiều 15/12, Ban Chỉ đạo Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ sáu, nhiệm kỳ 2020-2025 để đánh giá kết quả công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì Hội nghị.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Đinh Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị chiều 15/12.
Đồng chí Đinh Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị chiều 15/12.

Năm 2022, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện việc quản lý biên chế, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động, hiệu lực, hiệu quả được Ban Chỉ đạo quan tâm, xác định là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, chỉ đạo quyết liệt.

Ban Chỉ đạo đã kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phương án sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố, giải quyết triệt để sự trùng chéo, giao thoa về chức năng, nhiệm vụ; đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế, gắn với tinh giản biên chế theo lộ trình, đẩy mạnh tinh giản biên chế sự nghiệp; đồng thời chú trọng đến cải cách thủ tục hành chính, tiêu chuẩn hóa quy trình giải quyết công việc thông suốt, hiệu quả.

Việc triển khai, tổ chức thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội đã được thực hiện đúng kế hoạch, bảo đảm tiến độ các yêu cầu đặt ra, bộ máy đi vào hoạt động ổn định.

Việc triển khai, tổ chức thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội đã được thực hiện đúng kế hoạch, bảo đảm tiến độ các yêu cầu đặt ra, bộ máy đi vào hoạt động ổn định.

Ban Tổ chức Thành ủy với vai trò là cơ quan thường trực đã chủ động tham mưu duy trì nền nếp hoạt động của Ban Chỉ đạo; bám sát kế hoạch công tác năm 2022 và thường xuyên rà soát các nhiệm vụ được Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo thành phố giao để đôn đốc các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ; thường xuyên nắm bắt và chủ động làm việc với các địa phương, đơn vị để định hướng giải quyết và tháo gỡ khó khăn...

Trên cơ sở chỉ tiêu biên chế được Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương giao giai đoạn 2022-2026, Ban đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy quyết định, giao tổng số 2.749 biên chế năm 2023 cho các cơ quan khối Đảng, đoàn thể thành phố.

Thực hiện Đề án số 21-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thí điểm đổi mới thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp phòng, Ban Tổ chức Thành ủy đã gương mẫu thực hiện thí điểm thi tuyển đối với ba chức danh cán bộ lãnh đạo cấp phòng thuộc Ban.

Tuy nhiên, việc sắp xếp các trường đại học, cao đẳng thuộc thành phố còn chậm so với kế hoạch đề ra. Việc giao biên chế và quản lý, sử dụng biên chế khối Đảng, đoàn thể gặp nhiều khó khăn. Việc tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội thành phố chưa thực hiện được theo dự kiến.

Tại Hội nghị, Ban Chỉ đạo đã nghe báo cáo, thảo luận cho ý kiến về thí điểm mô hình Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã; nhất là giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến phương án xây dựng định mức, đơn giá, cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ, đấu thầu nhằm đẩy mạnh tự chủ các đơn vị sự nghiệp công lập khối giáo dục.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Tiến Dũng yêu cầu các cấp, các ngành thành phố tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền các nghị quyết của Trung ương về việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thường xuyên nắm bắt, làm tốt công tác tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý để từ đó lan tỏa tới từng cơ quan, đơn vị và toàn hệ thống chính trị; tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí để thường xuyên thông tin, cập nhật tình hình triển khai, thực hiện các nghị quyết; kết luận của Trung ương và các văn bản chỉ đạo của thành phố đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

Lưu ý nhiệm vụ triển khai các giải pháp chuyển đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ tài chính; xây dựng Đề án đánh giá thực trạng biên chế sự nghiệp khối giáo dục và đề xuất giải pháp cụ thể về cơ chế chính sách, quy trình, định mức, đơn giá đào tạo, cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ, đầu thầu; đồng chí Đinh Tiến Dũng khẳng định đây là vấn đề lớn, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Cách làm là tuyên truyền phải đi trước lan tỏa, đả thông về nhận thức từ đó khơi dậy quyết tâm chính trị, tinh thần vào cuộc trách nhiệm quyết liệt của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đồng chí giao Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện, khắc phục khó khăn, tháo gỡ vướng mắc; đưa ra bằng được lời giải tổng thể cho bài toán này gồm cả định mức, đơn giá của tất cả các khối trường học; tổ chức xây dựng quy trình, quy trình nào định mức ấy, định mức nào thì đơn giá ấy...

Đồng chí đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới nhận thức, tư duy và hành động; bám sát mục tiêu, nhiệm vụ; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tạo bước chuyển mạnh về tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.