Hà Nội nỗ lực tăng tỷ lệ người nhận các chế độ bảo hiểm xã hội qua thanh toán không dùng tiền mặt

Với Kế hoạch triển khai giải pháp ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, Hà Nội nỗ lực tăng tỷ lệ người nhận các chế độ bảo hiểm xã hội qua phương thức không dùng tiền mặt trong thời gian tới.
0:00 / 0:00
0:00

Ngày 10/5, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 146/KH-UBND triển khai giải pháp ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố (sau đây gọi tắt là Kế hoạch).

Một trong những mục đích của Kế hoạch nhằm tuyên truyền để người được hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, chính quyền các cấp, các ngành thuộc thành phố về ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng; phổ biến đến toàn thể người dân ở địa bàn Thành phố nắm nội dung giải pháp ứng dụng này. Từ đó, tăng tỷ lệ người nhận các chế độ bảo hiểm xã hội qua phương thức không dùng tiền mặt theo chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn Thủ đô về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội một cách thuận lợi.

Kế hoạch cũng đặt ra 4 yêu cầu sau.

Thứ nhất, triển khai công tác thông tin, tuyên truyền thiết thực, hiệu quả; phổ biến tiện ích của việc ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đến từng người hưởng nhận chế độ qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt kết hợp xác minh làm sạch dữ liệu người hưởng.

Thứ hai, kết hợp lồng ghép thông tin, tuyên truyền với thực hiện giải pháp ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng với thông tin, tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước trong việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện các chính sách xã hội.

Thứ ba, kết hợp nhiều hình thức, phương thức thông tin, tuyên truyền để giúp các cơ quan, cán bộ, công chức, người dân hiểu về tầm quan trọng, vai trò, mục tiêu cũng như các kết quả đã đạt được trong việc triển khai chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng không dùng tiền mặt để tạo đồng thuận trong nhân dân và người được hưởng.

Thứ tư, bảo đảm bảo nội dung kế hoạch phải được triển khai trên toàn Thành phố và phù hợp đặc điểm, điều kiện đặc thù của từng địa bàn, khu dân cư.

Văn bản cũng nêu rõ về nội dung, nhiệm vụ và tiến độ thực hiện.

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan theo hướng dẫn của bộ, ngành chủ quản thực hiện Quy trình số 2286/C06-TCKT về phối hợp triển khai phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Phối hợp chặt chẽ, triển khai chi trả đúng người, đúng chế độ công khai, minh bạch không để xảy ra tình trạng lợi dụng chính sách này gây mất niềm tin trong nhân dân bảo đảm việc chi trả đúng quy định của pháp luật.

Chỉ đạo các đơn vị có liên quan xây dựng nội dung, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền để người dân biết, tiếp cận và đồng tình ủng hộ.

Phối hợp chặt chẽ với cơ quan thường trực phụ trách Đề án 06 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, Chuyển đổi số và Đề án 06 Thành phố (Công an Thành phố) và các đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc, giám sát, hướng dẫn việc triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch này.

Phối hợp các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền để kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng không dùng tiền mặt.

Công an Thành phố Hà Nội phối hợp, rà soát, xác minh, làm sạch thông tin đối tượng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng nhằm góp phần chuyển đổi số ngành bảo hiểm xã hội, kịp thời điều chỉnh thông tin công dân bảo đảm dữ liệu dân cư luôn "đúng, đủ, sạch, sống" tăng cường hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Chỉ đạo Công an cấp huyện, cấp xã tham mưu ủy ban nhân dân cùng cấp phối hợp bộ phận Bảo hiểm cùng cấp rà soát, lập danh sách các trường hợp công dân thường trú trên địa bàn được hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng nhưng hiện nay đã đi khỏi nơi đăng ký thường trú.

Chủ động phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan cung cấp thông tin, nội dung tuyên truyền, công tác triển khai và kết quả thực hiện Kế hoạch triển khai giải pháp ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn Thành phố.

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Thành phố trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch không để xảy ra tình trạng lợi dụng chính sách gây mất niềm tin của người dân trên địa bàn Thủ đô.

Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố (Thường trực chung Ban Chỉ đạo Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, Chuyển đổi số và Đề án 06 Thành phố) phối hợp Công an Thành phố, Bảo hiểm xã hội Thành phố và các đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc các đơn vị trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch, bảo đảm đúng tiến độ, yêu cầu.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Nội chủ trì, chỉ đạo các ngân hàng trực thuộc mở tài khoản cho người dân thuộc diện được hưởng chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng.

Nghiên cứu các nội dung tại văn bản số 60/NHNN-TT ngày 4/1/2024 của Ngân hàng nhà nước về thúc đẩy chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt. Tập trung tăng cường và bố trí cán bộ đơn vị phối hợp Công an Thành phố, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân các cấp, công an các cấp cả trong và ngoài giờ hành chính (kể cả thứ bảy, chủ nhật) để tập trung làm thủ tục đăng ký tài khoản cho người dân; bảo đảm hoàn thành xong trước ngày 30/5/2024.

Sở Thông tin và truyền thông phối hợp cung cấp thông tin, đề nghị các cơ quan báo chí Thành phố, báo chí Trung ương và địa phương có chương trình phối hợp công tác với Thành phố, chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng, mục đích, ý nghĩa, công tác triển khai và kết quả thực hiện Kế hoạch triển khai giải pháp ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố Hà Nội. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức người dân và tạo đồng thuận xã hội trong quá trình triển khai thực hiện.

Các sở, ban, ngành Thành phố phổ biến nội dung chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng không dùng tiền mặt đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan đơn vị mình nắm rõ tiện ích ứng dụng dữ liệu dân cư, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước. Thường xuyên tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến các nội dung chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và các văn bản hướng dẫn về chính sách của Nhà nước về chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng không dùng tiền mặt đăng tải trên Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử của đơn vị. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố trong việc triển khai thực hiện nội dung của Kế hoạch này.

Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn: Chỉ đạo Tổ triển khai thực hiện Đề án 06 cấp thôn, Tổ công nghệ số cộng đồng (Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh...) đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung giải pháp ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng không dùng tiền mặt. Chỉ đạo hệ thống truyền thanh cơ sở tăng cường thời lượng phát thanh vào các khung giờ phát thanh trong ngày; tổ chức lồng ghép vào các cuộc họp, sinh hoạt cộng đồng để tuyên truyền cho người dân đạt hiệu quả cao nhất. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, cách thức phù hợp; tăng cường công tác kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ.

Đề nghị Hội Cựu Chiến binh, Hội Phụ nữ, Thành Đoàn Hà Nội triển khai thực hiện tuyên truyền về tiện ích ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng không dùng tiền mặt phổ biến đến toàn thể người dân trên địa bàn Thành phố. Từ đó, khuyến khích người dân tiếp cận các dịch vụ an sinh xã hội một cách thuận lợi đặc biệt chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội không dùng tiền mặt theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố, Công an Thành phố và các sở, ngành có liên quan để phục vụ an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố.

Chỉ đạo bộ phận trực thuộc cấp huyện, cấp xã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền về tiện ích ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng không dùng tiền mặt.

Kịp thời báo cáo về kết quả thực hiện cũng như phản ánh những biểu hiện tiêu cực, phiền hà, sách nhiễu trong quá trình chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng không dùng tiền mặt.

Hà Nội hiện là địa phương có đông người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, với hơn 593.000 người. Số tiền chi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội bình quân một tháng là 3,5 nghìn tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo thống kê mới nhất của Bảo hiểm xã hội Hà Nội, tỷ lệ chi lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng qua tài khoản cá nhân mới đạt 45,07%.

Con số này thấp hơn so với tỷ lệ người hưởng nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân tại khu vực đô thị trên toàn quốc. Tỷ lệ đã cán mốc 64% vào cuối năm 2023.