Đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ đóng góp tích cực vào sự phát triển của Hà Tĩnh

NDO - Chiều 11/1, tại buổi gặp mặt đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà báo tiêu biểu, đồng chí Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh đánh giá, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà báo trên địa bàn đã có những đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh buổi gặp mặt.
Quang cảnh buổi gặp mặt.

Hà Tĩnh hiện có gần 40 nghìn trí thức đang công tác, sinh sống trên địa bàn. Đội ngũ trí thức Hà Tĩnh tham gia tích cực trên các lĩnh vực công tác, đảm trách những vị trí quan trọng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội, doanh nghiệp; giữ vai trò nòng cốt, trực tiếp, đi đầu trong nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và vận dụng tri thức khoa học, công nghệ vào hoạt động thực tiễn, tạo ra những giá trị vật chất và tinh thần phục vụ đời sống nhân dân và sự phát triển của tỉnh.

Với tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo, đội ngũ trí thức đã tham gia xây dựng, hoạch định các chủ trương, chính sách, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, Nghị quyết đại hội đảng các cấp; lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các cơ chế, chính sách trên các lĩnh vực, nhất là thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và phục hồi phát triển kinh tế, hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội

Cùng với đội ngũ tri thức, đội ngũ văn nghệ sĩ, nghệ nhân đang sinh sống trên địa bàn thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng, sáng tạo được nhiều tác phẩm giá trị, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tạo môi trường văn hóa lành mạnh, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa nghệ thuật của nhân dân.

Trên lĩnh vực tuyên truyền, Hà Tĩnh hiện có 4 cơ quan báo chí địa phương, 2 đặc san; 35 bản tin, 56 trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã; 10 văn phòng đại diện, 35 phóng viên thường trú báo Trung ương và tỉnh bạn hoạt động trên địa bàn. Đội ngũ báo chí hoạt động cơ bản bảo đảm đúng tôn chỉ, mục đích, bám sát các nhiệm vụ chính trị và định hướng của tỉnh, tuyên truyền đầy đủ, toàn diện trên mọi lĩnh vực đời sống.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nêu rõ, năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Để góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà báo cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác trí thức. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút đội ngũ trí thức đáp ứng cho từng giai đoạn phát triển, nhất là trí thức công tác tại vùng có điều kiện khó khăn, các lĩnh vực, ngành còn thiếu, yếu.

Cùng với đó, các cấp, các ngành cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, kết luận của Trung ương của tỉnh về văn hóa, văn học nghệ thuật cho đội ngũ văn nghệ sĩ, nghệ nhân. Tích cực tuyên truyền, cổ vũ, lan tỏa các điển hình tiên tiến, những giá trị tích cực, tốt đẹp trên các lĩnh vực, địa bàn nhằm phát huy tinh thần yêu nước, khơi dậy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân...