Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội

Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn của giới học giả quốc tế. Báo Sự thật của Đảng Cộng sản LB Nga số ra ngày 17/2/2022 đăng bài viết của tác giả Piotr Tsvetov với tựa đề “Việt Nam tiếp tục con đường đi lên chủ nghĩa xã hội”, trong đó đưa ra nhiều nhận định sâu sắc về cuốn sách của Tổng Bí thư.

Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu bật tầm nhìn biện chứng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu bật tầm nhìn biện chứng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Theo bà Pentón Díaz, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu bật tầm nhìn biện chứng của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ việc phân tích bối cảnh lịch sử phức tạp của Việt Nam sau chiến tranh cho tới quyết tâm và niềm tin tiến hành công cuộc Đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam.

Ông Stefan Kühner. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam trung thành với bản thân và đi con đường riêng lên chủ nghĩa xã hội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không dừng lại ở câu hỏi: “Vậy thì chúng ta phải định hình chủ nghĩa xã hội thế nào, và định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội thế nào cho phù hợp với hoàn cảnh, đặc điểm cụ thể ở Việt Nam?”, mà còn giải thích con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Việt Nam đang đi dưới những hoàn cảnh và đặc điểm của Việt Nam.

Trong một nền văn minh hài hòa, cuộc sống phụ thuộc vào một công việc có thu nhập cao cần được thay thế bởi sự cân bằng với sự quan tâm lẫn nhau, cam kết xã hội và thời gian nghỉ ngơi. (Ảnh: Quang Vinh)

Làn sóng thứ ba của chủ nghĩa xã hội và công cuộc đổi mới ở Việt Nam

Công cuộc đổi mới mà Việt Nam thực hiện 35 năm qua là một cách tiếp cận xã hội chủ nghĩa sáng tạo, có ý nghĩa lớn và là một phần của sự khởi đầu từ rất sớm của làn sóng chủ nghĩa xã hội thứ ba mà chúng ta vẫn đang ở giai đoạn ban đầu. Đó là giai đoạn của sự tìm tòi một giải pháp thay thế ưu việt để cứu nền văn minh nhân loại khỏi bị hủy diệt trước cuộc khủng hoảng căn bản của nền văn minh tư bản chủ nghĩa.

Chính sách kinh tế và chính sách xã hội thống nhất với nhau, thúc đẩy tổng thể tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội. (Ảnh: Chi trả tiền hỗ trợ Covid-19 cho người dân ở Hà Nội)

Văn kiện mang tính cương lĩnh về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ thể hiện tư duy lý luận và sự tổng kết thực tiễn của Lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đối với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, mà còn là thông điệp về nhận thức chân thực của những người cộng sản Việt Nam đối với những vấn đề lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa xã hội.

Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam ngày càng được hoàn thiện và từng bước được hiện thực hóa. (Ảnh: Đại lộ Thăng Long ở Thủ đô Hà Nội - Nguồn:tuyengiao.vn)

Bài viết cho cuộc trao đổi về chủ nghĩa xã hội Việt Nam

Sự nhận thức rằng việc xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa là một quá trình kéo dài cả một thời kỳ lịch sử, với đặc trưng là giai đoạn quá độ, trong đó các yếu tố thị trường phải được sử dụng để phát triển lực lượng sản xuất. Những quá trình nảy sinh và những mâu thuẫn tạo ra là những yếu tố trung tâm phải được điều tiết bởi Đảng Cộng sản Việt Nam - cơ quan thực hiện vai trò lãnh đạo chính trị đối với toàn xã hội.

TS. Nguyễn Trí Hiếu

Con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội trong giai đoạn mới

Mô hình chủ nghĩa xã hội tương lai sẽ phải định nghĩa chính xác những vấn đề bao gồm vai trò của kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước, sự tương quan giữa tư bản và lao động, khoảng cách giàu nghèo, vấn đề công bằng và an sinh xã hội và nhiều vấn đề kinh tế, chính trị và xã hội khác nữa.

Đại sứ đặc mệnh Toàn quyền Nhà nước Palestine tại Việt Nam Saadi Salama. (Ảnh: qdnd.vn)

Người dân luôn được đặt vào trung tâm của mọi mục tiêu, định hướng phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam

Các chính sách và biện pháp của Chính phủ Việt Nam về an ninh, kinh tế, an sinh xã hội được thực thi rất tốt. Người dân luôn được đặt vào trung tâm của mọi mục tiêu, định hướng phát triển. Một trong những minh chứng cụ thể và sinh động là nỗ lực trong việc ứng phó với đại dịch Covid-19 hiện nay.

Bài viết góp phần khẳng định ý nghĩa, sức sống trường tồn của chủ nghĩa Mác - Lê-nin trong thời đại ngày nay

Bài viết góp phần khẳng định ý nghĩa, sức sống trường tồn của chủ nghĩa Mác - Lê-nin trong thời đại ngày nay

Từ sau khi Liên Xô sụp đổ đến nay, nhiều người quan ngại về sự chân thực và tính thực tiễn của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Bằng lý luận và thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, bài viết góp phần khẳng định  ý nghĩa, tầm quan trọng và sức sống trường tồn của chủ nghĩa Mác - Lê-nin trong thời đại ngày nay.

Cách mạng công nghiệp 4.0 là trí tuệ nhân tạo, vạn vật kết nối và dữ liệu lớn. (Ảnh minh họa: KT/quanlynhanuoc.vn)

Cảm nhận về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội

Trong bài viết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phân tích và so sánh những điểm mạnh và điểm yếu của một số nước tư bản tiên tiến để vận dụng những cái mạnh và tránh cái yếu, từ đó định hướng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong bối cảnh thực tiễn dưới sự tác động của đại dịch Covid-19 và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Ông UCH LEANG. (Ảnh: vov.vn)

Một góc nhìn về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Dù rằng còn những hạn chế, thách thức trong giải quyết hài hòa lợi ích quốc gia với lợi ích chính đáng của từng cá nhân, nhưng những kết quả đạt được trên thực tế những năm qua ở Việt Nam cho thấy con đường xã hội chủ nghĩa mà nhân dân Việt Nam đang xây dựng và tiến bước là một xã hội hướng tới các giá trị đích thực vì con người, vì nhân dân.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang. (Ảnh: qdnd.vn)

Kiên trì con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam

Cho đến nay, có thể khẳng định việc Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam đã quyết tâm lựa chọn và kiên trì con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và xây dựng, phát triển đất nước như ngày hôm nay là yếu tố khách quan, là sự tồn tại và phát triển vững chắc của sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Toàn cảnh phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cảm nhận về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Với tinh thần cách mạng cao cả, sự lo lắng đối với vận mệnh của đất nước và sự ấm no, hạnh phúc của nhân dân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh tới nhiều vấn đề quan trọng trong phương pháp xây dựng chủ nghĩa xã hội, việc xây dựng các tiền đề để đi lên chủ nghĩa xã hội, đó là: “Thành công hay thất bại là phụ thuộc trước hết vào sự đúng đắn của đường lối, bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng”.

Đồng chí Amiad Horowitz. (Ảnh tư liệu: CQTT TTXVN tại Washington)

Bài viết nhấn mạnh một số điểm quan trọng đối với phong trào cộng sản quốc tế

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một bài viết có tầm quan trọng to lớn đối với phong trào cộng sản quốc tế. Đảng Cộng sản Hoa Kỳ (CPUSA) trân trọng ý nghĩa quan trọng của bài viết này và tin tưởng rằng những người cộng sản trên thế giới có thể thu được lợi ích to lớn từ việc hiểu được con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong một thế giới do chủ nghĩa tự do mới tư bản thống trị.

Khám sàng lọc sức khỏe trước khi tiêm vaccine cho người dân tại điểm tiêm chủng phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Xã hội mà chúng ta cần là xã hội vì sự phát triển thực sự của con người

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định một xã hội mà chúng ta cần là xã hội mà sự phát triển thực sự vì con người, với lòng nhân ái, đoàn kết, sự hiểu biết và tương trợ lẫn nhau hướng tới các giá trị tiến bộ và nhân văn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Đảng nước Nga Công bằng S.M.Mironov, trong chuyến thăm Liên bang Nga, tháng 9/2018. (Ảnh: TTXVN)

Bài viết cho thấy rõ sự cần thiết phải xây dựng một hệ thống chính trị trong đó quyền lực thực sự thuộc về nhân dân

Chủ nghĩa xã hội ngày nay có nhiều cách hiểu khác nhau, cho phép tồn tại nhiều cách thức, phương tiện và phương pháp khác nhau để đạt được nó. Tuy nhiên, những người theo chủ nghĩa xã hội trong quá khứ và hiện tại ở tất cả các lục địa và ở tất cả các quốc gia đều có nhiều điểm chung. Trên hết, đó là cuộc đấu tranh vì phẩm giá và quyền lợi của người lao động.

Giáo dục và đào tạo cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt phát triển đất nước Việt Nam. (Ảnh minh họa)

Bài viết trả lời các câu hỏi “chủ nghĩa xã hội là gì?” và “tại sao Việt Nam lựa chọn con đường chủ nghĩa xã hội?”

Bài viết sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa xã hội khoa học, dựa trên cơ sở học thuyết Mác - Lê-nin, bài viết đã trình bày chi tiết và đầy đủ lý luận cho các câu hỏi: Chủ nghĩa xã hội là gì? Tại sao Việt Nam lựa chọn con đường chủ nghĩa xã hội?

Giáo sư Furuta Motoo. (Ảnh: Vietnam+)

Một vài suy nghĩ nhỏ về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Bây giờ, nhiều người trên thế giới quan tâm đến “mô hình phát triển của Việt Nam”. Vấn đề cốt lõi là “định hướng xã hội chủ nghĩa có hiệu quả trong việc phát triển kinh tế đi đôi với giải quyết các vấn đề xã hội hay không?”.

Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được hoàn thiện và từng bước được hiện thực hóa. (Ảnh minh họa cầu Nhật Tân ở Thủ đô Hà Nội - Nguồn: tuyengiao.vn)

Sự kiên định con đường xã hội chủ nghĩa của Việt Nam trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong bài viết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là đường lối cơ bản, xuyên suốt của cách mạng Việt Nam và cũng là điểm cốt yếu trong di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Việt Nam đang phấn đấu xây dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, do nhân dân làm chủ.

Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp thêm niềm tin về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội

Đất nước Việt Nam đi lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, trong đó có sự lựa chọn kỹ lưỡng, đúng đắn, tiếp tục, kế thừa những thành tựu và khoa học, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến đã đạt được của chế độ tư bản chủ nghĩa và của nhân loại để phát triển nhanh lực lượng sản xuất và xây dựng một nền kinh tế hiện đại.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chứng kiến Lễ ký kết văn kiện hợp tác giữa 2 nước, ngày 28/6/2021 tại Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa lý luận và thực tiễn to lớn đối với Đảng và nhân dân Lào

Bài viết cho thấy tình hình thực tiễn trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thời gian qua, nhất là những thành tựu trên các lĩnh vực là nền tảng để Việt Nam tiến lên chủ nghĩa xã hội một cách vững chắc và thành công. Những quan điểm trong bài viết khẳng định một cách rõ ràng và phản ánh được đầy đủ quá trình và đường hướng tiến lên chủ nghĩa xã hội tươi sáng của Việt Nam trên cơ sở điều kiện phù hợp với thời đại ngày nay.

Mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam vừa theo đúng quy luật chung, vừa phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam. (Ảnh: dangcongsan.vn)

Lựa chọn con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội là một quyết định đúng đắn và phù hợp với thực tiễn Việt Nam

Đảng Lao động (PT) Mêhicô và cá nhân tôi rất vui mừng và đánh giá cao bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thông qua bài viết, chúng tôi càng chắc chắn niềm tin vào việc lựa chọn con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội là một quyết định đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và rất phù hợp với thực tiễn ở Việt Nam.

Tiến sĩ RUVISLEI GONZÁLEZ SAEZ. (Ảnh: TTXVN)

Suy ngẫm về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Bài viết có thể được coi là một tài liệu nổi bật nhất từ quan điểm lý luận về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong những năm gần đây, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lựa chọn con đường đi đúng đắn, tiếp thu những bài học nhằm tránh đi vào con đường sai lầm dẫn đến chủ nghĩa tư bản. Bài viết cũng là một tham chiếu giá trị cho các nhà lãnh đạo tương lai của Việt Nam tiếp nối hành trình đã đề ra hướng tới năm 2045.

Chính sách xã hội đúng đắn vì hạnh phúc con người là động lực to lớn phát huy mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. (Ảnh:tuyengiao.vn)

Bài viết rất vững chắc về mặt lý luận, sâu sắc, sáng tỏ về những khó khăn và mâu thuẫn thực tại

Bài viết của đồng chí Nguyễn Phú Trọng rất vững chắc về mặt lý luận, sâu sắc, thấm thía và sáng tỏ về những khó khăn và mâu thuẫn thực tại, đồng thời, bài viết còn đề cập đến những khía cạnh chính của chủ nghĩa xã hội và quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Chúng tôi đồng tình với đánh giá của đồng chí Nguyễn Phú Trọng rằng những chính sách của chủ nghĩa tự do mới và sự gia tăng bất bình đẳng đi kèm chính là nguyên nhân của căng thẳng xã hội, một hình thức gay gắt hơn của cuộc đấu tranh giữa các giai cấp.

Biểu dương lực lượng ủng hộ Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha (PCP) tại hội báo Avante lần thứ 42, tháng 9/2018.

Vấn đề chủ nghĩa xã hội trong cuộc cách mạng Bồ Đào Nha

Những người cộng sản Bồ Đào Nha hết sức coi trọng cuộc đấu tranh của những người cộng sản Việt Nam vì hạnh phúc của nhân dân, vì độc lập, chủ quyền của quê hương chống thực dân Pháp và tội ác xâm lược của đế quốc Mỹ, vì hòa bình, tiến bộ xã hội và chủ nghĩa xã hội, đó là nơi chúng tôi đúc rút kinh nghiệm và là nguồn cảm hứng cho cuộc đấu tranh của chính chúng tôi ở Bồ Đào Nha.

Sản xuất ô-tô tại nhà máy Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VinFast, Khu công nghiệp Ðình Vũ (Hải Phòng).

Sức sống mãnh liệt của một nước Việt Nam hiện đại

Quá trình đổi mới, với việc hình thành nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đã giúp Đảng Cộng sản Việt Nam tránh khỏi sự đình trệ một cách thành công và vạch ra con đường mới và sáng tạo trong việc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Một góc phía tây bắc của Thủ đô Hà Nội.

Những thành tựu to lớn của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản

Từ thực tiễn của Việt Nam, chủ nghĩa xã hội là một chế độ xã hội mà chính quyền phục vụ nhân dân, lấy nhân dân làm gốc. Kết quả xóa đói, giảm nghèo của Việt Nam là minh chứng có giá trị hơn mọi lời nói. Có được điều này bởi lẽ chủ nghĩa xã hội là nhân văn, là động lực để nhân loại hướng tới một xã hội thịnh vượng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo vệ độc lập, tự chủ và môi trường thiên nhiên.

Ảnh: http://hdll.vn/

Những tư tưởng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài viết rất thiết thực và hữu ích đối với giai cấp vô sản hiện nay

Vượt qua các khó khăn trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, như đồng chí Nguyễn Phú Trọng tin tưởng, là “quá trình không ngừng củng cố”, và thành công của công cuộc phụ thuộc trước hết vào “sự đúng đắn của đường lối, bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng”.

Thành phố Hồ Chí Minh - khu vực kinh tế năng động của cả nước. (Ảnh: TTXVN)

Đảng Cộng sản Pháp vui mừng trước sự phát triển kinh tế tích cực của Việt Nam

Pháp và Việt Nam đã thiết lập Quan hệ Đối tác chiến lược và quan hệ song phương ngày càng được củng cố qua các năm. Đảng Cộng sản Pháp vui mừng trước sự phát triển kinh tế tích cực của Việt Nam và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam và Pháp, trong đó có đóng góp của quan hệ kênh Đảng.