Ảnh minh họa: Internet

Chủ động định hướng thông tin trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh mẽ

Trước bối cảnh xã hội xuất hiện nhiều vấn đề mới, phức tạp, có chiều hướng gia tăng, điển hình là tình trạng nhiễu loạn thông tin trên mạng xã hội, Đảng ta xác định công tác định hướng thông tin có vai trò hết sức quan trọng. Theo đó, cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong chấp hành chỉ đạo và định hướng thông tin, bám sát thực tiễn, tăng tính thuyết phục...

Chú trọng năng lực chuyên môn, đổi mới tác phong công tác

Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19-5-2018 của BCH Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, Thành ủy Cần Thơ đã triển khai nhiều giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, vững vàng về tư tưởng chính trị, đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hướng tới minh bạch, công khai từ thanh toán không dùng tiền mặt

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra mạnh mẽ, thanh toán không dùng tiền mặt trở thành xu hướng phát triển tất yếu của nhiều quốc gia. Ðây cũng là một trong những giải pháp về cơ chế, chính sách mà Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng đã đề ra, để thúc đẩy minh bạch, công khai, góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở nhìn từ vai trò tổ chức đảng

Nhằm đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn, tỉnh Hải Dương hướng mạnh vào mục tiêu tinh gọn bộ máy, bảo đảm ổn định cao, không chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ. Các cấp ủy từng bước bố trí, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, thôn, khu dân cư (KDC) có số lượng và cơ cấu hợp lý, đủ phẩm chất, trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu công tác; trong sáng, gương mẫu, tận tụy với nhân dân.

Nêu gương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu (Tiếp theo và hết) (*)

Bài 2: Khắc phục khó khăn, bền bỉ thực hiện

Thông qua việc nêu gương trách nhiệm người đứng đầu, hai tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn đã tạo ra chuyển biến tích cực trong công tác cán bộ, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Kết quả đã đạt được khẳng định tính đúng đắn trong thực hiện chủ trương, giải pháp nâng cao trách nhiệm. Mặc dù vậy, thực tiễn cũng cho thấy nhiều hạn chế, vướng mắc cần sớm được tháo gỡ.

Nêu gương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu (Kỳ 1)

Nêu gương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu (Kỳ 1)

Thời gian qua, một số địa phương đã có những cách làm sáng tạo trong việc nêu gương trách nhiệm người đứng đầu, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Thực tiễn hoạt động ở hai tỉnh Cao Bằng và Bắc Kạn cho thấy, khi người đứng đầu quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có cơ chế giám sát chặt chẽ thì hiệu quả, trách nhiệm đối với công việc được nâng lên rõ rệt. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn có những hạn chế cần được nhanh chóng khắc phục.

Đổi mới tư duy, hành động của cán bộ cơ sở

Để phát huy tiềm năng, lợi thế, khơi nguồn lực phát triển ở những khu vực còn nhiều khó khăn, tỉnh Hà Giang chú trọng bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở. Nhờ đó, tại một số địa bàn đã ghi nhận những nét đổi thay tích cực. Tuy nhiên, thực tiễn đặt ra yêu cầu phải triển khai các giải pháp đồng bộ và quyết liệt hơn.

Tăng cường đưa cán bộ về cơ sở rèn luyện

Thời gian qua, tỉnh Quảng Ngãi tích cực luân chuyển, tăng cường cán bộ về địa phương, đơn vị cơ sở. Cách làm này không chỉ giúp nhiều địa phương khắc phục hạn chế, yếu kém mà còn góp phần rèn luyện đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phong cách lãnh đạo sâu sát, gần gũi nhân dân.

Mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND huyện ở Bắc Giang

Triển khai thí điểm chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND huyện (gọi tắt là nhất thể hóa), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang đã xem xét và quyết định thực hiện ở hai huyện là Việt Yên và Yên Thế. Kết quả bước đầu đã được ghi nhận, khẳng định sự lựa chọn đúng trong công tác cán bộ, đồng thời đặt ra một số vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu, giải quyết.

Chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm

Những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được Ðảng bộ tỉnh Lâm Ðồng xác định là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng và luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện. Trong đó, việc chủ động kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đã góp phần phòng ngừa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đẩy lùi sai phạm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Ðảng.

Khi cấp ủy “vào cuộc” giải quyết khiếu nại, tố cáo

Không “khoán trắng” cho chính quyền, các cấp ủy thuộc Đảng bộ TP Hà Nội đã chủ động vào cuộc giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn. Giải pháp này đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực, không chỉ nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, mà còn giúp ổn định tình hình từ cơ sở.

Kiểm soát việc thực thi quyền lực để ngăn ngừa suy thoái (Tiếp theo và hết) (*)

Bài 3 :Tập trung kiểm tra, giám sát người có chức, có quyền

Để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, Nhà nước liêm chính, trong nhiệm kỳ này và nhiệm kỳ 2020-2025, cần có những giải pháp mạnh mẽ để tăng cường các định chế kiểm soát lẫn nhau giữa các bộ phận trong hệ thống chính trị; thực hiện tốt xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với phòng, chống tham nhũng, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

TP Hồ Chí Minh gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

TP Hồ Chí Minh là đô thị có sức thu hút và lan tỏa lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía nam, cũng như cả nước. Chính vì vậy, thành phố cần xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển. Nhiều năm qua, thành phố luôn chú trọng gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xem đây là giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo đảm hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Phong trào thanh niên tại địa phương là nguồn để lựa chọn quần chúng ưu tú kết nạp Đảng.

Bến Tre nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng

Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tỉnh ủy Bến Tre đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng. Trong đó, việc đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, củng cố chi bộ, đảng bộ yếu kém đã tạo chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng.

Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm ở Tây Nam Bộ

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp ủy đảng ở một số tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam Bộ đã đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, qua đó phát hiện và xử lý nhiều tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm. Việc này không chỉ góp phần chấn chỉnh đội ngũ cán bộ, đảng viên, ngăn ngừa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, mà còn tích cực đổi mới hoạt động của hệ thống chính trị ở địa phương.

Ðánh giá đúng thực trạng để khắc phục hạn chế, yếu kém

Triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), các cấp ủy đảng ở tỉnh Thái Nguyên tập trung chỉ đạo kiểm điểm, đề cao tính gương mẫu của cấp ủy và người đứng đầu các cấp, bảo đảm nhận diện, “mổ xẻ” những hạn chế, yếu kém, để có giải pháp khắc phục. Gắn liền công tác kiểm tra, giám sát, các cấp ủy coi trọng đổi mới phương pháp, tác phong làm việc nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên trong toàn Ðảng bộ tỉnh.

Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Từ nhiều nhiệm kỳ qua, nhất là từ sau Đại hội XII của Đảng, công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN) của Đảng ta có bước tiến mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Trên cơ sở thực tiễn, Đảng đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết nhằm đánh giá, nhận định về tình hình tham nhũng, chỉ ra nguyên nhân, từ đó đưa ra các giải pháp phòng ngừa, từng bước đẩy lùi tệ nạn này.

Kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng

Hai năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên, triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa sai phạm, quyết tâm tạo chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Ảnh: TTXVN

Khẳng định vai trò lãnh đạo của Ðảng trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước

Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi ra đời đến nay luôn phấn đấu, rèn luyện xứng đáng là đội tiên phong và đại biểu trung thành của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội; các tổ chức của Ðảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật; luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình.

Xây dựng tác phong công tác sâu sát cơ sở

Xem xét, đánh giá vai trò, trách nhiệm người đứng đầu qua kết quả dự sinh hoạt chi bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn mình phụ trách, là giải pháp được Tỉnh ủy Ninh Bình chú trọng. Việc này nhằm khắc phục tình trạng vẫn còn cán bộ, đảng viên không nắm chắc tình hình cơ sở, thờ ơ trước những khó khăn, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Ðây cũng là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên.

“Tự soi, tự sửa”, nhìn từ vai trò cấp ủy

Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn liền tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, các cấp ủy đảng nhiều địa phương tập trung gợi ý kiểm điểm để từng cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên sớm “tự soi, tự sửa ” khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Nhiều tổ chức đảng hướng mạnh vào mục tiêu ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Từ đó, cấp ủy, chính quyền nhiều địa phương đã tạo chuyển biến trong lãnh đạo, điều hành, củng cố niềm tin của nhân dân.

Hà Nam nâng cao trách nhiệm đội ngũ cán bộ

Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tỉnh ủy Hà Nam triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Qua đó, những vướng mắc, hạn chế đã được tháo gỡ, góp phần tích cực cải thiện chất lượng sống của nhân dân, củng cố uy tín của tổ chức đảng và chính quyền các cấp.

Chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc

Để “đấu tranh, phản bác có hiệu quả đối với các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch” như Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã khẳng định, một trong các yêu cầu tiên quyết đặt ra là toàn bộ hệ thống chính trị cần tiếp tục nâng cao nhận thức nhằm xây dựng thế chủ động, kịp thời đấu tranh, phản bác một cách thuyết phục trên cả chiều rộng và chiều sâu, với sự đa dạng về hình thức.

Một phương pháp tốt khi làm quy hoạch

Quy hoạch cán bộ là khâu có ý nghĩa rất quan trọng, bảo đảm công tác cán bộ đi vào nền nếp, chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng nhu cầu trước mắt cũng như lâu dài. Hội nghị T.Ư 9 (khóa XII) đã thực hiện một bước căn bản công tác quy hoạch đối với Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII bằng phương pháp công khai, tập trung dân chủ.

Bắc Cạn đổi mới công tác cán bộ

Nhằm tích cực đổi mới công tác cán bộ, thời gian qua, tỉnh Bắc Cạn đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo đem lại những hiệu quả đáng ghi nhận, trong đó đáng chú ý là việc tạo điều kiện để các cán bộ đi luân chuyển, rèn luyện trong môi trường thực tiễn phong phú để sớm trưởng thành và toàn diện hơn. Tuy nhiên, quá trình thực hiện công tác này cũng bộc lộ những bất cập cần sự điều chỉnh.

Hậu Giang tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu

Tăng cường giám sát trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, là giải pháp quan trọng được các cấp ủy, tổ chức đảng của tỉnh Hậu Giang tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Công tác này bước đầu đạt được kết quả đáng ghi nhận.

Để hoạt động giám sát đạt hiệu quả cao và thực chất hơn

Hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các tổ chức chính trị - xã hội trong những năm gần đây ngày càng hiệu quả, thiết thực, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị vững mạnh. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế cần được nghiên cứu, khắc phục kịp thời để công tác giám sát phát huy hiệu quả cao hơn nữa, thực chất hơn nữa.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc.

Chất lượng đảng viên với năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng

Đội ngũ đảng viên có chất lượng cao thì dù số lượng không đông vẫn bảo đảm cho Đảng hoàn thành tốt nhất vai trò lãnh đạo và đưa đến thắng lợi của cách mạng. Khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, toàn Đảng chỉ có 310 đảng viên (theo báo cáo của Nguyễn Ái Quốc gửi Quốc tế Cộng sản ngày 18-2-1930).

Ảnh: Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị.

Diễn đàn sinh hoạt chi bộ, cách làm mới ở Quảng Trị

Nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, tăng trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, phát huy trí tuệ, dân chủ trong sinh hoạt Đảng, Tỉnh ủy Quảng Trị chỉ đạo tổ chức diễn đàn với chủ đề: "Vai trò của chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" trong nội bộ" (gọi tắt là Diễn đàn sinh hoạt chi bộ). Đây là cách làm mới, sáng tạo, nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII.