Tổng quan

Mùa thu năm 1945 đã đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam với những trang sử vàng chói lọi. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của Nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Chính quyền về tay nhân dân, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người dân một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình...

Trọng tâm

Tuyên ngôn Độc lập: Thời khắc lịch sử và ý nghĩa trường tồn Chi tiết

Số liệu thống kê

Tháng 3/1945 Trung ương Đảng ra Chỉ thị “Nhật-Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”
23 giờ, 13/8/1945 Ủy ban Khởi nghĩa ra Quân lệnh số 1 hiệu triệu toàn dân tổng khởi nghĩa
16/8/1945 Quảng Ngãi là địa phương đầu tiên trên cả nước giành chính quyền thắng lợi
19/8/1945 Khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ở Hà Nội và một số tỉnh
27/8/1945 Ủy ban giải phóng quân được cải tổ thành Chính phủ lâm thời
30/8/1945 Vua Bảo Đại thoái vị
2/9/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Các chuyên đề khác

+ Theo dõi
Việt Nam-Cuba
+ Theo dõi
Hoàng thành Thăng Long - Di sản vô giá
+ Theo dõi
CUỘC CHIẾN VỚI THIÊN TAI
+ Theo dõi
Tết Trung thu
+ Theo dõi
Kiến tạo nền tảng Chính phủ điện tử
back to top