Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn.

Hoàn thiện pháp luật về chăm sóc sức khỏe nhân dân

Trong rất nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước rất quan tâm công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đã có nhiều chỉ thị, nghị quyết của Đảng được ban hành, cụ thể hóa trong hệ thống pháp luật và được tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt. Tuy nhiên, lĩnh vực quan trọng này cần tiếp tục nâng cao chất lượng thông qua những quy định pháp luật phù hợp.