Bến Tre tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới

NDO - Chiều 29/3, Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23 ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo tỉnh Bến Tre trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị khóa X.
Lãnh đạo tỉnh Bến Tre trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị khóa X.

Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23, nền văn học, nghệ thuật tỉnh Bến Tre đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các hoạt động văn học, nghệ thuật có tính chuyên nghiệp hơn. Hoạt động sáng tác, văn nghệ quần chúng có bước phát triển rộng; giao lưu văn học, nghệ thuật được đẩy mạnh; nội dung sáng tạo, phương thức biểu diễn có nhiều tìm tòi, đổi mới, đa dạng, hiện đại hơn; lực lượng văn nghệ sĩ tăng lên rõ rệt. Hội viên địa phương từ số lượng chưa đến 100 người nay đã tăng lên 292 hội viên; hội viên các hội chuyên ngành Trung ương từ 18 hội viên cũng đã tăng lên 65 hội viên.

Cùng với đó, phong trào văn nghệ quần chúng tại các địa phương có bước phát triển mới, theo hướng bảo tồn, phát huy các giá trị văn học nghệ thuật cổ truyền của dân tộc, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, từng bước trẻ hóa đội ngũ văn nghệ sĩ có tâm huyết với nghề.

Đến nay, tỉnh có bốn di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; trong đó, có một di sản về nghệ thuật trình diễn dân gian là Hát Sắc Bùa Phú Lễ và có ba nghệ nhân hoạt động trong lĩnh vực đờn ca tài tử, lưu giữ tri thức dân gian lĩnh vực sinh vật cảnh được Nhà nước phong tặng danh hiệu “nghệ nhân ưu tú”…

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích những mặt làm được cũng như những hạn chế và định hướng việc thực hiện Nghị quyết số 23 về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ đề nghị các cấp ủy, chính quyền cần quan tâm thực hiện tốt, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, phát huy vai trò quản lý nhà nước của chính quyền đối với hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật; khẳng định từ sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền là nhân tố quan trọng quyết định sự thành công của sự nghiệp xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật.

Ngoài ra, đồng chí đề nghị cần củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động Hội Văn học Nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu, các phân, chi hội, các câu lạc bộ; quan tâm phát triển, kết nạp hội viên mới; xây dựng quy chế hoạt động cụ thể, chặt chẽ, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và năng lực của các hội viên.

Đồng thời, các cấp ủy, chính quyền cũng cần nghiên cứu, xây dựng, tổ chức các hoạt động, định hướng sáng tác các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật nhằm cụ thể hóa ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và những giá trị tốt đẹp về hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam, con người Bến Tre. Từ đó, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về những quan điểm, chủ trương, định hướng đúng đắn của Đảng trên lĩnh vực văn hóa văn nghệ; tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động, góp phần thiết thực cho sự nghiệp phát triển nền văn hóa, văn học nghệ thuật trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.