Xây dựng đội ngũ cán bộ ngành tổ chức xây dựng Đảng đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước

NDO - Ngày 28/10, tại thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Trung ương phối hợp Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức Hội thảo khoa học “Thực trạng và giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ ngành tổ chức xây dựng Đảng đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.
0:00 / 0:00
0:00
Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bùi Minh Châu, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ; Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội thảo.
Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bùi Minh Châu, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ; Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội thảo.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bùi Minh Châu, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ; Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội thảo.

Với 27 bản tham luận của các nhà khoa học và hoạt động thực tiễn chuyên ngành, lãnh đạo các địa phương; tham luận của nhiều tỉnh ủy khu vực phía bắc, Hội thảo tập trung vào chủ đề đánh giá thực trạng, nêu yêu cầu, giải pháp trước mắt và dài hạn trong xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Tổ chức xây dựng Đảng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, phát triển đất nước trong bối cảnh, giai đoạn mới.

Các nhóm nội dung lớn bao gồm: Yêu cầu, nhiệm vụ về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng; vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ, công tác cán bộ trong xây dựng xây dựng đội ngũ cán bộ ngành tổ chức xây dựng Đảng; đổi mới lề lối, tác phong làm việc; nội dung, tiêu chí cụ thể của đội ngũ cán bộ ngành; những khó khăn thách thức của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với hoạt động công vụ và giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ; thực trạng và những vấn đề cần giải quyết gắn với yêu cầu nhiệm vụ của một số đảng bộ tỉnh, thành phố; một số vấn đề về chính sách tạo động lực...

Nhiều ý kiến thống nhất: Cần nhận thức sâu sắc mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ Ngành “vừa hồng, vừa chuyên”; trung thành tuyệt đối với sự nghiệp của Đảng, có đạo đức cách mạng trong sáng; tăng cường tính minh bạch, thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng đội ngũ cán bộ; tiếp tục xây dựng Đảng có cơ cấu tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu quả ở Trung ương và địa phương.

Hội thảo lần này thông qua cách tiếp cận, tổng kết thực tiễn và khoa học đã đi vào đánh giá sinh động, thuyết phục về thực trạng, đồng thời đưa ra nội dung, mục tiêu, giải pháp (trung hạn và dài hạn) mang tính đồng bộ, khoa học; kiến nghị các nội dung mang tính cơ chế, cấp thiết nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ ngành tổ chức xây dựng Đảng đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.