Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

NDO - Sáng nay 3/1, Bộ Tài nguyên và môi trường cho biết, từ ngày hôm nay, Bộ sẽ tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Đối tượng tham gia lấy ý kiến là các tầng lớp nhân dân trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài...
0:00 / 0:00
0:00
Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà trao đổi về một số vấn đề về quy hoạch sử dụng đất và tài chính đất đai tại Hội thảo góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tổ chức vào tháng 8/2022.
Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà trao đổi về một số vấn đề về quy hoạch sử dụng đất và tài chính đất đai tại Hội thảo góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tổ chức vào tháng 8/2022.

Theo Vụ trưởng Đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) Đoàn Thị Thanh Mỹ, thời gian lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bắt đầu từ ngày 3/1/2023 và kết thúc vào ngày 15/3/2023.

Nội dung lấy ý kiến theo đúng Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân để hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật, đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới; tạo sự thống nhất và đồng thuận của nhân dân về đất đai…

Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân sẽ được tiến hành dân chủ, khoa học, công khai, minh bạch, thực chất, bảo đảm tiến độ, chất lượng và tiết kiệm. Đồng thời, công tác tổ chức tạo điều kiện thuận lợi để các tầng lớp nhân dân ở trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia góp ý.

Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân để hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng.

Việc tổ chức cũng bảo đảm sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; sự chỉ đạo, tổ chức, thực hiện chặt chẽ...

Ý kiến đóng góp của nhân dân sẽ được tập hợp, tổng hợp đầy đủ, chính xác, khách quan và được nghiên cứu, tiếp thu, giải trình nghiêm túc để hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Cũng theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, nội dung lấy ý kiến sẽ là toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), gồm:

Bố cục, nội dung và kỹ thuật trình bày của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Lấy ý kiến về một số vấn đề trọng tâm của dự thảo Luật, gồm: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phát triển quỹ đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; hộ gia đình sử dụng đất.

Ngoài ra, việc lấy ý kiến cũng theo trọng tâm từng nhóm đối tượng. Trong đó, các tầng lớp nhân dân ở trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài lấy ý kiến về các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư… chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế khác lấy ý kiến về các trường hợp được nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm; quy định về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; nguyên tắc xác định giá đất…

Đối với các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội…, lấy ý kiến về thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm; thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai…

Đối với các chuyên gia, nhà khoa học, lấy ý kiến về phạm vi điều chỉnh; giải thích từ ngữ; nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm; nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể...

Việc lấy ý kiến nhân dân có thể bằng hình thức góp ý trực tiếp bằng văn bản (bản giấy, thư điện tử); tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm; góp ý trực tiếp thông qua website luatdatdai.monre.gov.vn, qua Cổng thông tin điện tử của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường; qua các phương tiện thông tin đại chúng...