Quang cảnh Hội nghị lần thứ 10, Tỉnh ủy Quảng Ngãi khóa 20.

Bức tranh kinh tế tỉnh Quảng Ngãi có nhiều điểm sáng

Với sự đoàn kết, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, sự quyết tâm triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị nên năm 2022 tỉnh Quảng Ngãi đã thành công trên tất cả các lĩnh vực, bức tranh kinh tế có nhiều điểm sáng.