Thực hiện nghiêm quy định về đăng ký khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu

Hiện tại, một số thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến tỉnh, tuyến Trung ương không đúng đối tượng quy định tại Thông tư số 40/2015/TT-BYT. Do đó, bảo hiểm xã hội các tỉnh tổ chức hướng dẫn, thực hiện đăng ký khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu theo đúng quy định.
0:00 / 0:00
0:00
Khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt, Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Đăng)
Khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt, Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Đăng)

Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn số 3637/BHXH-CSYT gửi bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân (gọi chung là bảo hiểm xã hội các tỉnh) về việc thực đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu.

Công văn nêu rõ, thời gian vừa qua, bảo hiểm xã hội các tỉnh đã phối hợp Sở Y tế hướng dẫn người tham gia bảo hiểm y tế thực hiện đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu theo quy định tại Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, rà soát dữ liệu trên Hệ thống tổng hợp và phân tích dữ liệu tập trung ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam (Data Warehouse), hiện có một số thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến tỉnh, tuyến Trung ương không đúng đối tượng quy định tại Thông tư số 40/2015/TT-BYT.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị bảo hiểm xã hội các tỉnh thực hiện một số nội dung sau.

Thứ nhất, tổ chức hướng dẫn, thực hiện đăng ký khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu theo đúng quy định tại Thông tư số 40/2015/TT-BYT và các nội dung chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Công văn số 08/bảo hiểm xã hội-CSYT ngày 4/1/2021 về việc thực hiện đăng ký khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu.

Thứ hai, chủ động phối hợp Sở Y tế xác định, lập và công bố danh sách các cơ sở khám, chữa bệnh đủ điều kiện đăng ký khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và khả năng đáp ứng số lượng thẻ đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu của các cơ sở theo các tuyến trên địa bàn theo đúng quy định.

Thứ ba, thống nhất bằng văn bản với Sở Y tế về số lượng, đối tượng đăng ký khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến tỉnh, tuyến Trung ương theo đúng quy định tại khoản 1, Điều 9 Thông tư số 40/2015/TT-BYT.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu bảo hiểm xã hội các tỉnh thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, bảo hiểm xã hội tỉnh kịp thời phối hợp Sở Y tế giải quyết, bảo đảm thuận lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế, báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo quy định.

Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế chủ trì, phối hợp Trung tâm Công nghệ thông tin theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam kết quả thực hiện hằng quý.