Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo biên soạn và xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam

NDO -

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Chính phủ, ngày 30-6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 1020/QĐ-TTg về việc kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo (BCĐ) biên soạn và xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945-2015), trong đó Thủ tướng làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo biên soạn và xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam

Quyết định nêu rõ, Ban Chỉ đạo biên soạn và xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945-2015) gồm chín thành viên, do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban. Bà Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Nội vụ làm Phó Trưởng Ban. Ông Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Nội vụ làm Tổng Thư ký.

Ban chỉ đạo gồm sáu Ủy viên gồm: ông Tạ Anh Tuấn, Thứ trưởng Tài chính; ông Nguyễn Sỹ Hiệp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Nguyễn Hoàng Giang, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ; ông Nguyễn Đức Minh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; ông Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và bà Vũ Thị Bích Hằng, Hàm Vụ phó Vụ Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng Chính phủ.

Bộ Lịch sử Chính phủ Việt Nam là tài liệu chính thức giới thiệu về Chính phủ và nền hành chính Việt Nam với bạn bè quốc tế, phục vụ việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập của các tầng lớp nhân dân.

Ban Chỉ đạo biên soạn và xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945-2015) được thành lập tại Quyết định số 97/QĐ-TTg ngày 21/1/2015.

Theo đó, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ phê duyệt đề cương, chỉ đạo việc tổ chức nghiên cứu, biên soạn, thẩm định và xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945-2015); các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm cung cấp tư liệu, tài liệu và thông tin về tổ chức và hoạt động của Chính phủ khi Ban Chỉ đạo có yêu cầu; chỉ đạo Bộ Nội vụ tổ chức biên soạn và xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945-2015).

Mục đích của việc biên soạn bộ Lịch sử Chính phủ Việt Nam giai đoạn 1945-2015 nhằm phản ánh tương đối toàn diện, đầy đủ, chính xác, trung thực, có hệ thống quá trình ra đời, phát triển về tổ chức và hoạt động của Chính phủ cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ. Qua đó, rút ra những bài học và kinh nghiệm quý báu phục vụ việc nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý Nhà nước của Chính phủ, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước, đổi mới hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Bộ Lịch sử Chính phủ Việt Nam là tài liệu chính thức giới thiệu về Chính phủ và nền hành chính Việt Nam với bạn bè quốc tế, phục vụ việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập của các tầng lớp nhân dân.

Những sản phẩm chính của công trình này là bộ sách Lịch sử Chính phủ Việt Nam, gồm ba tập (1945-2005) đã xuất bản, có hiệu đính, bổ sung và tái bản; bộ Biên niên Lịch sử Chính phủ Việt Nam, gồm năm tập cũng bổ sung tư liệu, hiệu đính và tái bản; Biên niên Lịch sử Chính phủ Việt Nam từ tháng 5/2005 đến 2015 được viết mới và xuất bản; Lịch sử Chính phủ Việt Nam giai đoạn 2005-2015 được viết mới và xuất bản; Lịch sử Chính phủ Việt Nam 1945-2015 tóm lược và xuất bản.

Ngoài ra, còn có phim tài liệu về Lịch sử Chính phủ giai đoạn 1945-2015; bộ ảnh tư liệu Lịch sử Chính phủ Việt Nam cũng được bổ sung tư liệu và xuất bản.