Thiết thực đóng góp cho sự nghiệp phát triển nền văn hóa nước nhà

NDO - Chiều 11/1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác văn học, nghệ thuật, hoạt động của Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam, các Hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Quán triệt tinh thần Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, triển khai thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật đã được quan tâm đặc biệt, tạo động lực quan trọng, chuyển biến sâu sắc về nhận thức, hành động của hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ, đảng viên, trí thức, văn nghệ sĩ và các tầng lớp nhân dân.

Trong năm 2022, hoạt động sáng tạo, biểu diễn, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật diễn ra sôi nổi, với các hình thức phong phú, đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ đa dạng của công chúng. Các loại hình nghệ thuật đã tập trung khai thác ưu thế, sức mạnh đặc trưng, có những tìm tòi, đổi mới đáng trân trọng. Cùng với sự phục hồi của các phương thức quảng bá, phát hành, biểu diễn truyền thống, việc chuyển đổi số trong giai đoạn dịch bệnh tiếp tục được phát huy, góp phần đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng.

Bên cạnh đó, công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật được chú trọng thông qua việc triển khai các đề tài, đề án nghiên cứu lớn và các hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt chuyên môn. Công tác xây dựng Đảng, kiện toàn tổ chức bộ máy của Liên hiệp và các Hội tiếp tục được quan tâm, đạt được những kết quả thiết thực.

Hội nghị cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, trong đó còn ít các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng, nghệ thuật và chưa có cơ chế hiệu quả để quảng bá, giới thiệu đến đông đảo công chúng.

Trong khi các sản phẩm văn học, nghệ thuật thị trường, thiên về chức năng giải trí được giới thiệu rộng rãi bằng nhiều hình thức đa dạng, qua nhiều kênh, nhất là trên không gian internet và mạng xã hội. Thậm chí, các sản phẩm văn học, nghệ thuật phản cảm, có hại đến nền tảng chuẩn mực đạo đức xã hội vẫn xuất hiện phổ biến trên môi trường mạng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận những nội dung, vấn đề cần quan tâm trong công tác văn học, nghệ thuật; xác định các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 nhằm tạo sức lan tỏa, thống nhất về tư tưởng, hành động, góp phần thiết thực cho sự nghiệp phát triển nền văn hóa, văn học, nghệ thuật nước nhà trong tình hình mới.

Các đại biểu cho rằng, cần tiếp tục đẩy mạnh học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản của Đảng về lĩnh vực văn học, nghệ thuật cho đội ngũ văn nghệ sĩ. Liên hiệp và các Hội thống nhất nhận thức, hành động, không ngừng đổi mới, sáng tạo, cụ thể hóa các chỉ đạo thành các chương trình, đề án lâu dài, có trọng tâm, trọng điểm, hiện thực hóa khát vọng chấn hưng và phát triển nền văn học, nghệ thuật nước nhà.

Nhiều ý kiến cho rằng cần quan tâm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, nhất là về cơ chế tài chính, cơ cấu tổ chức, bộ máy, trụ sở làm việc; phân bổ nguồn lực tương xứng cho lĩnh vực văn học, nghệ thuật phát triển theo chủ trương của Đảng.

Kết luận Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm nêu rõ, năm 2023 diễn ra nhiều sự kiện quan trọng như Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật nước nhà sau ngày đất nước thống nhất; 80 năm ngày ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023); kỷ niệm các ngày thành lập của Liên hiệp và các Hội chuyên ngành...

Do đó, Liên hiệp và các Hội cần tập trung xây dựng kế hoạch, đề án cụ thể, chương trình hành động để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nhiệm vụ được phân công. Liên hiệp và các Hội tăng cường phối hợp các ban, bộ, ngành, địa phương để phát huy vai trò cầu nối của văn nghệ sĩ trong tham gia các hoạt động tích cực cần sự lan tỏa trong xã hội.