Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

Tạo áp lực xã hội qua tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng

Qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi được tiếp cận nội dung căn bản trong cuốn sách mới nhất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trao đổi với các đảng viên trong chi bộ và đồng nghiệp, chúng tôi nhận thức sâu sắc về những chỉ đạo của Tổng Bí thư thể hiện trong cuốn sách đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực mà Đảng ta đang nỗ lực thực hiện.
0:00 / 0:00
0:00

Đó là những quan điểm được đúc rút từ thực tiễn phong phú, sinh động, từ quá trình chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, với những kết quả thuyết phục, thể hiện rõ vai trò người đứng đầu. Giá trị cuốn sách có ý nghĩa to lớn, là tài liệu quý để cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện, theo dõi, giám sát, tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đồng thời lan tỏa quyết tâm chính trị trong toàn xã hội đối với nhiệm vụ quan trọng này.

Theo Tổng Bí thư, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tạo sức mạnh, áp lực xã hội trong đấu tranh chống tham nhũng. Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp cơ quan chức năng nghiên cứu, đề xuất cơ chế bảo đảm cung cấp kịp thời, đúng pháp luật những thông tin về phòng, chống tham nhũng cho cơ quan báo chí; lãnh đạo, chỉ đạo định hướng thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng; kịp thời khen thưởng những tổ chức, cá nhân làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm.

Trên thực tế, công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, nhân dân hiểu rõ những kết quả đạt được, những khó khăn, thách thức trong nhiệm vụ trọng yếu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Qua các kênh thông tin, báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm rõ chỉ đạo của Trung ương trong từng giai đoạn, đối với những vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế lớn, liên quan nhiều cán bộ, gây thiệt hại số lượng lớn tài sản nhà nước…

Thông báo kết luận các kỳ họp của ủy ban kiểm tra các cấp, nhất là Ủy ban Kiểm tra Trung ương ngày càng thu hút sự quan tâm của dư luận. Từ đó tác động nhận thức, giáo dục, răn đe, để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người có chức, quyền tự soi, tự sửa; đồng thời hình thành văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng; tự giác nêu gương về trách nhiệm đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Hiệu quả công tác tuyên truyền nhằm phát huy vai trò của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, báo chí trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thúc đẩy sự vào cuộc mạnh mẽ hơn, nhằm tăng cường giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thể hiện quan điểm nhất quán, kiên quyết, kiên trì của Đảng, đồng thời tạo động lực, niềm tin để nhân dân tham gia tích cực phát hiện, phản ánh, tố cáo, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng; cung cấp thông tin cho các cơ quan có thẩm quyền trong việc phát hiện, xử lý tham nhũng.

Khi cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu đúng, đầy đủ về mục tiêu của cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, là củng cố thêm niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều hành của Nhà nước, và đồng hành thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội.