#Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Ba nhà đầu tư bị phạt hơn 580 triệu đồng
14:54 23/10/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, vừa ban hành các quyết định xử phạt hành chính 3 nhà đầu tư, gồm 2 doanh nghiệp và 1 cá nhân với tổng số tiền phạt lên tới 587,5 triệu đồng do các vi phạm: thực hiện phát hành thêm cổ phiếu nhưng không đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; không đăng ký giao dịch chứng khoán; bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật...

Vi phạm công bố thông tin, 4 nhà đầu tư bị phạt hơn 200 triệu đồng
10:03 21/10/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành các quyết định xử phạt hành chính đối với 4 nhà đầu tư gồm 1 doanh nghiệp và 3 cá nhân, tổng số tiền phạt là 212,5 triệu đồng, do các vi phạm: công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật; không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch; giao dịch ngoài khoảng thời gian Sở giao dịch chứng khoán công bố thông tin.

Diễn đàn Thị trường vốn ASEAN: Hướng tới bền vững và kết nối
15:05 19/10/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, Hội nghị Chủ tịch Diễn đàn các Thị trường vốn ASEAN (ACMF) lần thứ 35 được tổ chức trực tuyến ngày 18/10, thảo luận về các tiến triển trong nỗ lực hướng tới mục tiêu phát triển thị trường vốn khu vực kết nối và phát triển bền vững. 

Giao dịch không báo cáo, một cá nhân bị phạt hơn 90 triệu đồng
16:43 18/10/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, vừa ra quyết định xử phạt hành chính một nhà đầu tư cá nhân với tổng số tiền 92,5 triệu đồng do các vi phạm: không báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu; không báo cáo khi không còn là cổ đông lớn.

Giao dịch không báo cáo, bốn cá nhân bị phạt hơn 32 triệu đồng
18:25 15/10/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa cho biết, đã ban hành các quyết định xử phạt hành chính 4 nhà đầu tư cá nhân, tổng số tiền 32,5 triệu đồng, do các vi phạm: không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch; công bố không đúng thời hạn về kết quả giao dịch; giao dịch ngoài khoảng thời gian Sở giao dịch chứng khoán công bố thông tin.

Vi phạm về thời hạn, hai doanh nghiệp bị phạt 370 triệu đồng
17:29 12/10/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra các quyết định xử phạt hành chính hai doanh nghiệp, tổng số tiền 370 triệu đồng, do các vi phạm: niêm yết chứng khoán quá thời hạn hơn 12 tháng; công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Báo cáo quá thời hạn, ba nhà đầu tư bị phạt 165 triệu đồng
08:38 09/10/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, đã ra các quyết định xử phạt hành chính đối với 3 nhà đầu tư, gồm 2 doanh nghiệp và 1 cá nhân, với tổng số tiền 165 triệu đồng, do các vi phạm: nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn quy định; công bố thông tin không đúng thời hạn quy định pháp luật...

Vi phạm báo cáo giao dịch, ba nhà đầu tư bị phạt hơn 122 triệu đồng
17:32 06/10/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, vừa ra các quyết định xử phạt hành chính đối với 3 nhà đầu tư cá nhân, với tổng số tiền 122,5 triệu đồng, do các vi phạm: không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch, trước khi thực hiện giao dịch; báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện được giao dịch.