Sóc Trăng tăng cường xóa mù chữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số

NDO - Ngày 15/4, Tỉnh ủy Sóc Trăng có Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nội dung, mức hỗ trợ khuyến khích người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia học xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030.
0:00 / 0:00
0:00
Một lớp học phổ thông vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Sóc Trăng.
Một lớp học phổ thông vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Sóc Trăng.

Tỉnh ủy đề nghị Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục, trình cấp thẩm quyền phê duyệt nội dung, mức hỗ trợ khuyến khích người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia học xóa mù chữ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng theo đề nghị tại Tờ trình số 701-TTr/BCSĐ, ngày 10/4/2024 của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị-xã hội, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người dân về mục đích, ý nghĩa của công tác xóa mù chữ, đặc biệt là xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Chỉ đạo ngành giáo dục và đào tạo phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp tuyên truyền, vận động người dân, đặc biệt là người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh tham gia học xóa mù chữ; chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực thực hiện có hiệu quả chính sách nhân văn, ý nghĩa của Đảng và Nhà nước.

Hiện nay 100% số xã (109/109 xã, phường, thị trấn) của tỉnh Sóc Trăng duy trì đạt chuẩn xóa mù chữ.

Tổng số dân từ 15 đến 35 tuổi là 408.073 người, trong đó, số người biết chữ mức độ 2: 402.324 người (98,59%); tổng số dân từ 15 đến 60 tuổi là 941.273 người, trong đó, số người biết chữ mức độ 2: 880.455 người (93,54%).

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kiểm tra và công nhận tỉnh Sóc Trăng đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Đồng thời, đề nghị tỉnh tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.