Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng có thiếu sót trong đấu thầu mua sắm thiết bị dạy học

NDO -

Theo kết luận của Thanh tra thành phố Đà Nẵng, trong quá trình thực hiện mua sắm thiết bị, đồ dùng và đồ chơi, Sở Giáo dục và  Đào tạo thành phố Đà Nẵng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, thiếu sót. Quy trình thực hiện việc rà soát, thống kê, xác định nhu cầu mua sắm thiết bị giáo dục mầm non của từng đơn vị chưa phù hợp theo quy định hiện hành.

Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng có thiếu sót trong mua sắm thiết bị dạy học. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng có thiếu sót trong mua sắm thiết bị dạy học. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Chánh thanh tra thành phố Đà Nẵng Phan Thanh Long vừa ký thông báo số 416/TB-TTTP ngày 28/6/2022 thông báo kết luận thanh tra Các gói thầu liên quan đến Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho Chương trình giáo dục mầm non (GDMN) và giáo dục phổ thông (GDPT) theo Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ tại Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Hòa Vang và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo Kết luận thanh tra số 442/KL-TTTP của Thanh tra TP Đà Nẵng về Các gói thầu liên quan đến Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho Chương trình GDMN và GDPT theo Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ tại Sở Giáo dục và  Đào tạo (GDĐT) Đà Nẵng, UBND huyện Hòa Vang và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Sở GDĐT Đà Nẵng có thiếu sót trong đấu thầu mua sắm thiết bị dạy học -0
Sở Giáo dục và  Đào tạo Đà Nẵng có trụ sở tại Trung tâm hành chính thành Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Thanh tra TP Đà Nẵng kết luận về tình hình triển khai thực hiện các dự án, chương trình và gói thầu liên quan đến Đề án 1436. Theo đó, gói thầu Mua sắm thiết bị, đồ dùng và đồ chơi cho các trường mầm non đã triển khai năm 2019  và hoàn thành công tác quyết toán, với kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của ngành GDĐT được bố trí trong năm 2019 là 68.871.000.000 đồng (giai đoạn 1). Đề án Xây dựng, nâng cấp, mở rộng trường học giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn TP Đà Nẵng thực hiện  hiện đang triển khai (công tác chuẩn bị đầu tư tham mưu bố trí vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025) với tổng vốn đầu tư giai đoạn 2021-2025 là 4.399.000.000.000 đồng.

Về gói thầu Mua sắm thiết bị, đồ dùng và đồ chơi cho các trường mầm non năm 2019 đã quyết toán hoàn thành. Tổng dự toán chi phí thiết bị được phê duyệt là 68.857.409.000 đồng. Nguồn vốn đầu tư tư nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của ngành giáo dục năm 2019 quản lý tập trung tại ngân sách thành phố được bổ sung dự toán.

Kết luận Thanh tra nêu rõ  trong quá trình thực hiện mua sắm thiết bị, đồ dùng và đồ chơi, Sở GDĐT TP Đà Nẵng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, thiếu sót, cụ thể:

Về xây dựng kế hoạch và tổng hợp nhu cầu đầu tư mua sắm trang thiết bị giáo dục: Việc lồng ghép Mục tiêu tại Quyết định số 4601/QĐ-UBND ngày 11/10/2019 của UBND TP về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển GDMN giai đoạn 2018-2025 chưa sát với mục tiêu của Quyết định số 1436/QĐ-TTg. Mục tiêu tại Quyết định số 1436/QĐ-TTg là mua sắm bổ sung bộ thiết bị dạy học tối thiểu và bộ thiết bị đồ chơi ngoài trời theo chương trình; mục tiêu tại Quyết định số 4601/QĐ-UBND là củng cố, xây dựng và phát triển hệ thống mạng lưới trường, lớp mầm non, đầu tư, bổ sung các trang thiết bị hiện đại cho các cơ sở giáo dục mầm non theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa...

Sở GDĐT thực hiện việc mua sắm theo tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục theo quy định tại Quyết định số 2729/QĐ-UBND ngày 22/6/2019 về việc Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực GDĐT. Tuy nhiên, khi xác định nhu cầu mua sắm, Sở GDĐT đã có Công văn số 124/SGDĐT-KHTC ngày 14/01/2019 yêu cầu các trường mầm non báo cáo nhu cầu mua sắm khi UBND thành phố chưa ban hành Quyết định số 2729/QĐ-UBND ngày 22/6/2019.

Sở GDĐT thực hiện việc rà soát, thống kê, xác định nhu cầu mua sắm thiết bị GDMN của từng đơn vị chưa phù hợp các quy định tại Quyết định số 1436/QĐ-TTg và Công văn số 428/BGDĐT-CSVC ngày 30/01/2019 của Bộ GDĐT về Thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình GDMN và GDPT giai đoạn 2017-2025.

Về công tác lựa chọn nhà thầu, báo cáo đánh giá E-HSĐXKT số 01/TCG-SGDĐT ngày 22/12/2019 của Tổ chuyên gia nêu chưa đầy đủ nội dung đánh giá đối với tiêu chí yêu cầu trong E-HSMT theo Mẫu báo cáo đánh giá  ban hành kèm theo Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT ngày 21/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Cụ thể: Lịch sử không hoàn thành hợp đồng, năng lực tài chính, khả năng bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc ung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác. 

Báo cáo thẩm định của Tổ thẩm định không nêu bước thương thảo hợp đồng giữa Chủ đầu tư là Sở GDĐT và Nhà thầu xếp hạng thứ nhất (Công tyTNHH NSJ) theo quy định tại khoản 4 Điều 106 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Tuy nhiên, ngày 26/12/2019 Sở GDĐT và Công ty TNHH NSJ đã tiến hành thương thảo và ký xác nhận Biên bản thương thảo hợp đồng.

Trách nhiệm về những tồn tại, hạn chế, thiếu sót nêu trên thuộc Giám đốc và các bộ phận, cá nhân có liên quan của Sở GDĐT TP Đà Nẵng.

Chánh thanh tra TP Đà Nẵng Phan Thanh Long kiến nghị Sở GDĐT tổ chức họp rút kinh nghiệm, chấn chỉnh các bộ phận chuyên môn, cá nhân trực thuộc có liên quan đến những tồn tại, hạn chế. Chỉ đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc sở và đơn vị trực thuộc có liên quan rà soát, kiểm tra trình tự thủ tục mua sắm thiết bị, đồ dùng và đồ chơi theo chương trình,  đề án đang triển khai theo đúng quy định..

Đối với UBND huyện Hòa Vang, qua kiểm tra hồ sơ, tài liệu do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Hòa Vang cung cấp và làm việc với đại diện UBND huyện Hòa Vang, thể hiện các công trình xây dựng và các gói thầu mua sắm trang thiết bị không liên quan đến Đề án 1436 nên không thuộc đối tượng thanh tra theo Quyết định số 80/QĐ-TTTP ngày 10/11/2021 của Chánh Thanh tra TP Đà Nẵng.