Ảnh minh họa: TRẦN HẢI

Phản biện những vấn đề gắn với cuộc sống nhân dân

Thời gian qua, hoạt động phản biện xã hội được Mặt trận Tổ quốc các địa phương, cơ sở rất quan tâm với những nội dung phản biện cụ thể, thiết thực. Đáng chú ý, không ít những chủ trương, vấn đề liên quan mật thiết đến đời sống người dân đã được Mặt trận Tổ quốc các cấp tiến hành phản biện, góp ý kiến trực tiếp, thẳng thắn. Qua đó, không chỉ góp phần quan trọng nâng cao chất lượng phản biện xã hội mà còn đưa các hoạt động của Mặt trận ngày càng gắn bó với đời sống nhân dân.
Đổi mới hoạt động giám sát, phản biện xã hội

Đổi mới hoạt động giám sát, phản biện xã hội

Chiều 8/4, tại Hà Nội, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo đã chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án trình Ban Bí thư ban hành Chỉ thị “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội”.