Quy chuẩn hướng dẫn về truyền thông nâng cao nhận thức cho lao động di cư

Quy chuẩn hướng dẫn về truyền thông nâng cao nhận thức cho lao động di cư

Bộ quy chuẩn Hướng dẫn về công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cho lao động di cư nhằm khuyến khích, tạo điều kiện cho các cá nhân và cộng đồng đưa ra quyết định di cư lao động sáng suốt. Công cụ có thể dùng trong triển khai những hoạt động hỗ trợ lao động di cư, đặc biệt là lao động di cư quốc tế an toàn và hiệu quả.
Quang cảnh hội nghị công bố kết quả nghiên cứu chuyên sâu tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Tỷ lệ di cư đô thị hóa và già hóa dân số đang tăng nhanh

Kết quả nghiên cứu chuyên sâu về tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cho thấy tỷ lệ di cư và đô thị hóa ở Việt Nam ngày càng tăng lên nhanh chóng. Theo thống kê, cả nước đã có 6,4 triệu người từ 5 tuổi trở lên là người di cư, chiếm khoảng 7,3% tổng dân số. Bên cạnh đó, quá trình già hóa dân số cũng đang diễn ra nhanh.