Khơi dậy được tiềm năng, trí tuệ của người phụ nữ thời đại mới

NDO - Bước sang nhiệm kỳ 2022-2027, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới” có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước nhằm cụ thể hóa nội dung Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh buổi hội thảo.
Quang cảnh buổi hội thảo.

Chiều 28/11, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới: Thực trạng và giải pháp.

Là tổ chức chính trị-xã hội hoạt động vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới, “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam phát triển đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, hội nhập quốc tế”, đã được xác định trong chiến lược phát triển Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2035 và Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Nội hàm của người phụ nữ Việt Nam thời đại mới bám sát tiêu chí của con người Việt Nam được xác định trong văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và kế thừa các nội dung phong trào thi đua của Hội, hướng đến mục tiêu phát triển con người toàn diện, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam.

Hiện nay, tình hình thế giới và trong nước có cả thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen đang đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới trong quá trình xây dựng và phát triển con người nói chung, phụ nữ nói riêng. Tuy nhiên, còn nhiều vấn đề xã hội ảnh hưởng tiêu cực đến phụ nữ cần tiếp tục quan tâm: Đói nghèo, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, thay đổi chức năng gia đình; bạo lực trên cơ sở giới, ma túy, mại dâm, các vụ việc xâm hại, bạo lực với phụ nữ, trẻ em; sự gia tăng các loại tội phạm mới, tội phạm công nghệ cao, tốc độ tăng mạnh của công nghiệp hóa, đô thị hóa, bất bình đẳng giới…

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương cho rằng, để thực hiện được các mục tiêu phát triển đất nước trong thời gian tới, cần phải phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có vai trò rất quan trọng của phụ nữ. Việc làm phong phú thêm nội hàm của các tiêu chí về phẩm chất người phụ nữ Việt Nam đáp ứng được sự phát triển mạnh mẽ của thời đại. Đồng thời, khơi dậy được tiềm năng, trí tuệ của tất cả các lực lượng phụ nữ để đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, đòi hỏi sự tham gia của các chuyên gia nghiên cứu, nhà quản lý và của bản thân mỗi người phụ nữ.

Với các nội hàm của người phụ nữ Việt Nam thời đại mới bước đầu được định hình là “có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước”, vẫn rất cần xác định cụ thể nội dung trong từng giai đoạn, phù hợp với sự đa dạng của các nhóm phụ nữ ngày nay, từ đó đề ra các giải pháp cụ thể. Quá trình xây dựng người phụ nữ Việt Nam phát triển toàn diện đáp ứng thời đại mới phải gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ về những chiều cạnh quan trọng, cốt lõi phản ánh được đặc điểm người phụ nữ Việt Nam thời đại mới: có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước. Xác định những giá trị mới về chuẩn mực đạo đức trong xã hội thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Bên cạnh đó, nêu lên thực trạng và thách thức trong việc xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới từ bối cảnh kinh tế, văn hóa, xã hội quốc tế và trong nước. Nhận diện các rào cản về thể chế, chính sách (giáo dục, đào tạo, lao động, việc làm, khoa học, công nghệ, chăm sóc sức khỏe…), cũng như thiếu hụt về các dịch vụ xã hội hiện nay, đồng thời, đề xuất, gợi ý các chính sách, giải pháp, sáng kiến về xây dựng phụ nữ Việt Nam thời đại mới với phù hợp với việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới” và phù hợp chức năng, nhiệm vụ của Hội và yêu cầu của xã hội trong tình hình mới.