Hướng dẫn giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội với lao động là công dân nước ngoài

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có Công văn số 3159/BHXH-CSXH về việc thực hiện giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
Đồ họa: Phương Nam.
Đồ họa: Phương Nam.

Trước đó, cơ quan này nhận được Công văn số 4251/LĐTBXH-BHXH ngày 24/10/2022 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Cụ thể, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội nêu rõ việc giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần: Điểm b, điểm c khoản 2 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau: "b) 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi; c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội".

Khoản 7 Điều 9 Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam quy định: "Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 60 của Luật Bảo hiểm xã hội".

Người lao động nước ngoài có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội dưới 12 tháng thì mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần áp dụng theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội.

Theo đó, Nghị định số 143/2018/NĐ-CP chưa quy định cách tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động nước ngoài có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội dưới 12 tháng.

Căn cứ khoản 2 Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), trường hợp người lao động nước ngoài có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội dưới 12 tháng thì mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần áp dụng theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội.

Đối với giải quyết hưởng chế độ tử tuất, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội nêu rõ: Theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 143/2018/NĐ-CP thì trình tự, thủ tục giải quyết chế độ tử tuất của người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thực hiện theo trình tự, thủ tục đối với lao động Việt Nam và thực hiện theo quy định tại Chương VII của Luật Bảo hiểm xã hội. Theo đó, hồ sơ hưởng chế độ tử tuất đối với người lao động thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 111 Luật Bảo hiểm xã hội, trong đó có tờ khai của thân nhân người lao động.

Tuy nhiên, Luật Bảo hiểm xã hội không quy định mẫu tờ khai để giải quyết chế độ tử tuất mà trách nhiệm ban hành mẫu hồ sơ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp thuộc cơ quan bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 2 Điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội.

Do vậy, để kịp thời tổ chức thực hiện giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần và chế độ tử tuất đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần: Khi tính mức hưởng đối với trường hợp người lao động nước ngoài có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội dưới 12 tháng thì mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần áp dụng theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội.

Về căn cứ xác định cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung kê khai thân nhân của người lao động, thực hiện theo hướng dẫn lập mẫu số 09-HSB ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-bảo hiểm xã hội ngày 31/1/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn mới.