Công ty MOMOTA đã chi trả hơn 78 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ về đất cho các hộ dân

Báo Nhân Dân số ra ngày 6/5/2023 đăng bài viết “Sớm giải quyết quyền lợi cho người dân” liên quan kiến nghị của 37 hộ dân (trước đây là cán bộ, nhân viên Công ty Công trình giao thông 118 MOMOTA) tại xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm (nay là phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) phản ánh “về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng phục vụ việc mở đường số 4 vào Khu đô thị Tây Hồ Tây đã ảnh hưởng trực tiếp quyền và lợi ích của các hộ dân”.
0:00 / 0:00
0:00
Công ty MOMOTA đã chi trả hơn 78 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ về đất cho các hộ dân

Báo vừa nhận được Thư cảm ơn của đại diện 37 hộ dân cùng Quyết định số 1264/QĐ-UBND ngày 16/4/2024 của UBND quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 12242/QĐ-UBND ngày 30/8/2010 của UBND huyện Từ Liêm. Nội dung chính của Quyết định 1264 như sau:

Căn cứ các Quyết định của UBND thành phố Hà Nội; Căn cứ Văn bản số 2827/VPCP-V.I ngày 16/8/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc khiếu nại, kiến nghị của ông Trần Thuân và một số công dân; Căn cứ Quyết định số 12242/QĐ-UBND ngày 30/8/2010 của UBND huyện Từ Liêm về việc phê duyệt bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ về đất đối với Công ty cổ phần 118 (nay là Công ty cổ phần Công trình giao thông 118-MOMOTA) khi Nhà nước thu hồi đất tại xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm (nay là phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm) để thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường số 4 vào Trung tâm Khu đô thị mới Tây Hồ Tây; Căn cứ Quyết định số 4316/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của UBND quận Bắc Từ Liêm.

Theo đề nghị của Liên ngành Thường trực Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư Dự án-Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm quyết định: Sửa đổi bổ sung Điều 2 Quyết định số 12242/QĐ-UBND ngày 30/8/2010 của UBND huyện Từ Liêm về việc phê duyệt bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ về đất đối với Công ty cổ phần 118 (nay là Công ty cổ phần Công trình giao thông 118-MOMOTA) khi Nhà nước thu hồi đất tại xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm (nay là phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm) để thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường số 4 vào Trung tâm Khu đô thị mới Tây Hồ Tây như sau:

1- Tại Điều 2 Quyết định 12242/QĐ-UBND ngày 30/8/2010 của UBND huyện Từ Liêm ghi: “Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện có trách nhiệm đôn đốc Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng khu đô thị mới Hà Nội phối hợp với UBND xã Cổ Nhuế thanh toán tiền bồi thường, hỗ trợ đối với Công ty cổ phần 118 theo đúng phương án bồi thường, hỗ trợ chi tiết đã được phê duyệt...”. Nay sửa đổi, bổ sung thành: “... Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện có trách nhiệm đôn đốc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng khu đô thị mới Hà Nội phối hợp với UBND xã Cổ Nhuế thanh toán tiền bồi thường, hỗ trợ đối với Công ty cổ phần 118 theo đúng phương án bồi thường, hỗ trợ chi tiết đã được phê duyệt. Công ty cổ phần 118 chịu trách nhiệm chi trả tiền cho nhân viên Công ty theo tỷ lệ số tiền huy động đã đóng góp...”.

- Các nội dung khác tại Quyết định 12242/QĐ-UBND ngày 30/8/2010 của UBND huyện Từ Liêm giữ nguyên.

2- Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan: Giao Thường trực Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư Dự án phối hợp với UBND phường Cổ Nhuế và các đơn vị liên quan thực hiện công khai quyết định này theo quy định của pháp luật.

- Công ty cổ phần 118 (nay là Công ty cổ phần Công trình giao thông 118-MOMOTA) chịu trách nhiệm chi trả tiền cho nhân viên Công ty theo tỷ lệ số tiền huy động đã đóng góp đúng đối tượng và theo đúng quy định; báo cáo kết quả thực hiện về UBND quận.

Ngày 10/5/2024, tại UBND phường Cổ Nhuế, dưới sự chỉ đạo và giám sát của UBND quận Bắc Từ Liêm, Công ty cổ phần 118 đã hoàn trả hơn 78 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ về đất cho các hộ dân theo tỷ lệ đóng góp. Để bảo đảm đầy đủ quyền lợi của 37 hộ dân theo đúng Kết luận của Tổng Thanh tra Chính phủ, các hộ dân đề nghị được chi trả phần lãi suất tiền bồi thường hỗ trợ về đất từ tháng 10/2010 đến 10/5/2024 và bố trí đất tái định cư cho 37 hộ dân (theo Văn bản số 6873/UBND-XD ngày 28/10/2010 của UBND thành phố Hà Nội.