Những vấn đề đặt ra trong đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị (Kỳ 1)

Thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nhiều địa phương đã có giải pháp, cách làm sáng tạo, phù hợp thực tiễn, bước đầu góp phần mang lại kết quả, tạo chuyển biến tích cực. Quá trình triển khai chủ trương này tại cơ sở, đã đưa đến một số bài học kinh nghiệm, đồng thời chỉ ra những vướng mắc, khó khăn cần có giải pháp tháo gỡ kịp thời.

Những vấn đề đặt ra trong đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị (Tiếp theo và hết)

Bài 3: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ -

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, có phẩm chất đạo đức, vững về chính trị, giỏi về chuyên môn, là nhân tố quyết định sự thành công của việc đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị. Do vậy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, đổi mới các khâu trong quy hoạch, đào tạo, sử dụng và đánh giá cán bộ, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực trở thành yêu cầu, là tiêu chí để đánh giá sự thành công.