Thượng tá Mê Văn Đạt, Bí thư Đảng ủy xã Đàm Thủy cùng làm đường với dân. Ảnh: NGUYÊN PHONG

Khơi dậy sáng tạo, phát huy quyền làm chủ của nhân dân

Những nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, cũng như việc thực hiện các phương án, kịch bản cụ thể để tiếp tục phòng, chống và khắc phục có hiệu quả ảnh hưởng của dịch bệnh.

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Ảnh: Đăng Khoa).

Đổi mới tư duy, đồng bộ và quyết liệt hơn

Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII đã bàn và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước; cả nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ then chốt là xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Dư luận đảng viên và nhân dân đánh giá cao các nội dung được quyết định tại hội nghị, mong muốn các giải pháp sớm được triển khai đi vào cuộc sống.

Huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu) triển khai hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trọng tâm là phát triển ngành tôm phù hợp với quy hoạch của tỉnh. Trong ảnh: Mô hình nuôi tôm công nghệ cao mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân huyện Đông Hải.

Thống nhất cao về nhận thức, tạo động lực hành động

Bày tỏ sự quan tâm các vấn đề Trung ương tập trung thảo luận tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, nhất là phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, nhiều cán bộ, đảng viên đồng tình với đánh giá về tình hình phòng, chống đại dịch Covid-19, phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; thống nhất cao với quan điểm của Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Kỳ họp thứ 7 Ủy ban Kiểm tra Trung ương ngày 30/9/2021. Ảnh: TTXVN

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trước hết từ đội ngũ cán bộ các cấp

Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII thống nhất cao việc bổ sung hai nhóm giải pháp để xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đó là, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm cán bộ sai phạm.

Thông điệp mạnh mẽ về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Thông điệp mạnh mẽ về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Một số vấn đề về xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đề cập trong bài phát biểu khai mạc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII một lần nữa cho thấy thông điệp của Đảng và Nhà nước về quyết tâm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt hơn nữa trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời gian tới.

Chủ động phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ gốc

Chủ động phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ gốc

Một trong những vấn đề thảo luận tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII được xã hội rất quan tâm là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trọng tâm là ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu tại họp báo sau Đại hội XIII của Đảng, tháng 1/2021, đây là cuộc chiến lâu dài, gian khổ, vừa qua chúng ta đã làm tốt, tới đây còn phải quyết liệt hơn, dù biết rằng rất gian nan.

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bế mạc sáng 7/10. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Phấn đấu kiểm soát cơ bản dịch bệnh để khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội

Sáng 7/10, phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, tuyệt đối bình tĩnh, tỉnh táo, không được lơ là, chủ quan, nóng vội, phấn đấu kiểm soát về cơ bản được dịch bệnh trên phạm vi toàn quốc trong thời gian sớm nhất có thể để khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội.

(Ảnh: Đăng Khoa)

Ban Chấp hành Trung ương thảo luận về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Sáng 6/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường, thảo luận về Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Hành động thiết thực, hiệu quả rõ nét về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Hành động thiết thực, hiệu quả rõ nét về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ (Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII).