Chiêm ngưỡng bảo vật quốc gia mới tại Hoàng thành Thăng Long

Trong số 27 bảo vật quốc gia mới được công nhận, có 4 bảo vật hiện đang được lưu giữ, trưng bày tại Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội.
0:00 / 0:00
0:00
Bộ thành bậc Điện Kính Thiên, niên đại thế kỷ 17, hiện lưu giữ tại Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội.
Bộ thành bậc Điện Kính Thiên, niên đại thế kỷ 17, hiện lưu giữ tại Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội.
Chiêm ngưỡng bảo vật quốc gia mới tại Hoàng thành Thăng Long ảnh 1

Sưu tập bát, đĩa gốm hoa lam ngự dụng thời Lê sơ, niên đại thế kỷ 15-đầu thế kỷ 16; hiện lưu giữ tại Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội.

Chiêm ngưỡng bảo vật quốc gia mới tại Hoàng thành Thăng Long ảnh 2

Hình ảnh bộ sưu tập bát, đĩa gốm hoa lam ngự dụng thời Lê sơ, niên đại thế kỷ 15-đầu thế kỷ 16; hiện lưu giữ tại Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội.

Chiêm ngưỡng bảo vật quốc gia mới tại Hoàng thành Thăng Long ảnh 3

Bộ sưu tập bát, đĩa gốm hoa lam ngự dụng thời Lê sơ, niên đại thế kỷ 15-đầu thế kỷ 16; hiện lưu giữ tại Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội.

Chiêm ngưỡng bảo vật quốc gia mới tại Hoàng thành Thăng Long ảnh 4

Hình ảnh bộ sưu tập bát, đĩa gốm hoa lam ngự dụng thời Lê sơ, niên đại thế kỷ 15-đầu thế kỷ 16; hiện lưu giữ tại Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội.

Chiêm ngưỡng bảo vật quốc gia mới tại Hoàng thành Thăng Long ảnh 5

Khách tham quan chiêm ngưỡng bộ sưu tập bát, đĩa gốm hoa lam ngự dụng thời Lê sơ, niên đại thế kỷ 15-đầu thế kỷ 16; hiện lưu giữ tại Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội.

Chiêm ngưỡng bảo vật quốc gia mới tại Hoàng thành Thăng Long ảnh 6

Đầu rồng thời Trần, niên đại thế kỷ 13-14.

Chiêm ngưỡng bảo vật quốc gia mới tại Hoàng thành Thăng Long ảnh 7

Đầu rồng thời Trần, niên đại thế kỷ 13-14, hiện lưu giữ tại Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội.

Chiêm ngưỡng bảo vật quốc gia mới tại Hoàng thành Thăng Long ảnh 8

Hình ảnh đầu rồng thời Trần, niên đại thế kỷ 13-14.

Chiêm ngưỡng bảo vật quốc gia mới tại Hoàng thành Thăng Long ảnh 9

Bộ thành bậc Điện Kính Thiên, niên đại thế kỷ 17.

Chiêm ngưỡng bảo vật quốc gia mới tại Hoàng thành Thăng Long ảnh 10

Bộ thành bậc Điện Kính Thiên, niên đại thế kỷ 17, hiện lưu giữ tại Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội.

Chiêm ngưỡng bảo vật quốc gia mới tại Hoàng thành Thăng Long ảnh 11

Hình ảnh bộ thành bậc Điện Kính Thiên, niên đại thế kỷ 17.

Chiêm ngưỡng bảo vật quốc gia mới tại Hoàng thành Thăng Long ảnh 12

Bộ thành bậc Điện Kính Thiên, niên đại thế kỷ 17, hiện lưu giữ tại Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội.

Chiêm ngưỡng bảo vật quốc gia mới tại Hoàng thành Thăng Long ảnh 13

Súng Thần công thời Lê Trung hưng, niên đại thế kỷ 17, hiện lưu giữ tại Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội.

Chiêm ngưỡng bảo vật quốc gia mới tại Hoàng thành Thăng Long ảnh 14

Khách tham quan chiêm ngưỡng súng Thần công thời Lê Trung hưng, niên đại thế kỷ 17, hiện lưu giữ tại Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội.