Diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin tại trụ sở Viettel Hải Phòng.

Diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng

Sáng 28/12, hàng chục cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin các sở, ngành, công an, quân đội và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã tham gia diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin vừa bằng hình thức trực tiếp tại trụ sở Viettel Hải Phòng, vừa kết nối trực tuyến với UBND các quận, huyện.