Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

NDO - Sáng 6/12, Trường Chính trị tỉnh Sơn La phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn hiện nay - Thực trạng và giải pháp".
0:00 / 0:00
0:00
Hội thảo khoa học với chủ đề "Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn hiện nay-Thực trạng và giải pháp".
Hội thảo khoa học với chủ đề "Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn hiện nay-Thực trạng và giải pháp".

Hội thảo đã đón nhận được 45 bài viết với nội dung phong phú, đa dạng, tiếp cận, đề cập đến nhiều vấn đề mà hội thảo quan tâm, phản ánh nhiều góc tiếp cận, lĩnh vực công tác khác nhau trong hệ thống chính trị.

Trong đó, có nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lý luận đến từ: Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; Bộ Thông tin và Truyền thông; Học viện Chính trị Quốc Gia Hồ chí Minh, Bộ Tư lệnh 86, Học viện An ninh Nhân dân, Ban Tuyên giáo thành ủy Hải Phòng, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Hưng Yên và các sở, ban, ngành, đoàn thể và các huyện ủy, thành ủy của Sơn La.

Các tham luận, bài viết đều thống nhất khẳng định: Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình hiện nay là một nội dung cơ bản, hệ trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, là nhiệm vụ hàng đầu của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, ảnh hưởng trực tiếp và có ý nghĩa quyết định đối với sự sống còn của Đảng và chế độ ta.

Các đại biểu đã tham gia bàn thảo những cách làm hay, hiệu quả, phát huy được tính gương mẫu, đi đầu của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác bảo vệ nền tảng tưởng của Đảng; góp phần đập tan những luận điệu chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch để nhân dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đã và đang kiên định mục tiêu cao nhất là độc lập dân tộc, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, đem lại cuộc sống ấm no, dân chủ, công bằng, phồn vinh, hạnh phúc cho nhân dân.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ảnh 2

Các đại biểu tại Hội thảo khoa học do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La và Trường Chính trị tỉnh Sơn La chủ trì.

Nội dung hội thảo là cơ sở tham vấn với các bộ, ban, ngành của Trung ương, của tỉnh Sơn La trong việc hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm; đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Đây cũng là dịp để tuyên truyền, quán triệt và nâng cao hơn nữa việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Sơn La nói riêng và trong cả nước nói chung.

Hội thảo nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về chủ trương, quan điểm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố và tăng cường niềm tin, giữ vững mối quan hệ máu thịt giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn, yêu cầu đặt ra đối với tổ chức cơ sở đảng, mỗi cán bộ, đảng viên trong thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị.

Việc tổ chức hội thảo có ý nghĩa rất lớn đối với tỉnh Sơn La, góp phần bổ sung hệ thống lý luận sắc bén, nhận diện rõ các quan điểm sai trái, thù địch, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại đảng các cấp đã đề ra.