Ba trường hợp bắt đầu được hưởng lương hưu từ 1-1-2021

NDO -

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, có ba trường hợp đủ điều kiện giải quyết hưởng lương hưu từ ngày 1-1-2021 theo quy định mới về tuổi nghỉ hưu.

Ảnh minh họa: Duy Linh.
Ảnh minh họa: Duy Linh.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Bộ LĐ-TB và XH) đã có Công văn gửi Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc thực hiện Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18-11-2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu (sau đây gọi tắt là Nghị định số 135/2020).

Nội dung văn bản trả lời công văn số 252/BHXH-CSXH ngày 27-1-2021 của BHXH Việt Nam đề nghị làm rõ một số nội dung vướng mắc trong tổ chức thực hiện Nghị định số 135/2020, Bộ LĐ-TB và XH có ý kiến về các trường hợp đủ điều kiện giải quyết hưởng lương hưu từ ngày 1-1-2021.

Thứ nhất là trường hợp lao động nam sinh tháng 12 năm 1960 và lao động nữ sinh tháng 12 năm 1965 làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

Thứ hai là lao động nam sinh tháng 12 năm 1965 và lao động nữ sinh tháng 12 năm 1970 có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ LĐ-TB và XH ban hành; hoặc có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1-1-2021); hoặc được xác định bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81% trước ngày 1-1-2021.

Thứ ba là lao động nam sinh tháng 12 năm 1970 và lao động nữ sinh tháng 12 năm 1975 được xác định bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên trước ngày 1-1-2021.

Đối với trường hợp người lao động (NLĐ) tiếp tục làm việc sau khi đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định, thời điểm nghỉ hưu là thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

Ngoài ra, Công văn nêu rõ, việc xác định mốc tuổi để tính số năm nghỉ hưu trước tuổi làm cơ sở tính giảm tỷ lệ hưởng lương hưu quy định tại khoản 3 Điều 56 của Luật BHXH được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 7 của Nghị định số 135/2020. Trong đó, căn cứ vào thời điểm nghỉ hưu trước tuổi của NLĐ để xác định mốc tuổi theo tuổi nghỉ hưu đã được quy định tại khoản 2 Điều 4 và khoản 2 Điều 5 của Nghị định số 135/2020.

Bên cạnh đó, việc xác định số năm đóng BHXHtương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu bằng 45% được căn cứ vào thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu hằng tháng của NLĐ.

Thêm vào đó, việc xác định “đủ tuổi hưởng lương hưu” để làm cơ sở xem xét, giải quyết hưởng BHXH một lần theo điểm a khoản 1 Điều 60 và điểm a khoản 1 Điều 77 của Luật BHXH được căn cứ vào tuổi nghỉ hưu tại năm NLĐ đề nghị giải quyết hưởng BHXH một lần.

 Việc giải quyết hưởng lương hưu hằng tháng và trợ cấp hằng tháng đối với NLĐ đã có quyết định nghỉ việc chờ giải quyết chế độ hưu trí, trợ cấp hằng tháng, đề nghị thực hiện theo quy định tại Điều 25 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11-11-2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc.

Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực