An Giang: Công tác tuyên giáo góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân

NDO - Năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang đã nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần ổn định về tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận trong nhân dân.
0:00 / 0:00
0:00
An Giang: Công tác tuyên giáo góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân

Ngày 20/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác ngành tuyên giáo năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang, năm 2022, công tác giáo dục lý luận chính trị và lịch sử Đảng tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; nâng cao chất lượng, hiệu quả trong tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở, có những hội nghị kết nối đến 230 điểm cầu với hơn 14 nghìn đại biểu tham dự. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt đạt từ 97-98%.

Ban Tuyên giáo đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng và quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 về “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trong năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác dư luận xã hội và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cho hơn 3.640 đại biểu tham dự; tham mưu tổ chức thành công Hội thảo Khoa học “An Giang - 190 năm hình thành và phát triển (1832-2022)" và thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan sự kiện này...

Năm 2023, ngành tuyên giáo các cấp trong tỉnh An Giang tiếp tục nghiên cứu, tìm ra nhiều hơn nữa biện pháp hoạt động hiệu quả; trong đó, phát huy hơn nữa hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị, công tác lịch sử Đảng; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phản tuyên truyền; tăng cường đổi mới công tác khoa giáo, văn hóa, văn nghệ…