Xây dựng hệ thống chính sách xã hội hướng tới toàn dân, bao trùm, toàn diện

NDO - Sáng 8/12, tại Hà Nội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp các cơ quan Liên hợp quốc với đầu mối là Văn phòng Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam, tổ chức tọa đàm về “Chính sách xã hội Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2045”.
0:00 / 0:00
0:00
Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung phát biểu tại tọa đàm.
Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung phát biểu tại tọa đàm.

Phát biểu ý kiến tại tọa đàm, Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết: Sau 10 năm thực hiện, Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và người dân về chính sách xã hội có chuyển biến rõ rệt. Hệ thống chính sách xã hội đã cơ bản bảo đảm công bằng, toàn diện, bao trùm, tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế, bảo đảm cơ bản quyền an sinh của người dân, góp phần phát triển kinh tế, ổn định chính trị và trật tự xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết, với nhiều điểm sáng trong lĩnh vực người có công, giảm nghèo và an sinh xã hội; trong tổng số 26 chỉ tiêu có 5 chỉ tiêu vượt và hoàn thành trước thời hạn, 16 chỉ tiêu đạt mục tiêu...

Ngày 1/6/2012, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TW một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020, tập trung vào 2 nhóm chính sách cơ bản, quan trọng trong hệ thống các chính sách xã hội là chính sách ưu đãi người có công và chính sách an sinh xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, việc thực hiện một số chính sách xã hội còn những hạn chế, bất cập. Chính sách xã hội còn thiếu tính bao trùm, liên kết trong hỗ trợ đối tượng và chưa bao phủ hết đối tượng, chưa có sự tương trợ, kết nối của các trụ cột chính sách trong tổ chức thực hiện; chênh lệnh mức sống giữa vùng miền, nhóm đối tượng còn lớn. Quá trình tổ chức triển khai thực hiện chính sách xã hội chưa đồng bộ, thiếu đồng đều giữa các địa phương. Chất lượng dịch vụ xã hội còn hạn chế; hệ thống quản trị còn bất cập, chưa hiện đại; nguồn lực còn hạn chế và thiếu chủ động.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam đã đặt ra những định hướng như sau cho thời gian sắp tới, trong đó xác định: “Con người là trung tâm của quá trình phát triển, bảo đảm chính sách xã hội phải được xây dựng và triển khai thực hiện hài hòa, đồng bộ với phát triển kinh tế. Xác định đầu tư cho con người, cho chính sách xã hội là đầu tư cho phát triển nhằm đạt được mục tiêu phát triển nhanh và bền vững”.

Theo đó, hệ thống chính sách xã hội năm 2030 hướng đến toàn dân, bao trùm và toàn diện; đáp ứng các nhu cầu an sinh xã hội và dịch vụ xã hội cho nhân dân, tạo cơ hội phát triển cho mọi người dân và không để ai bị bỏ lại phía sau; tạo nền tảng xây dựng xã hội tiến bộ, công bằng, bình đẳng, nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau; đáp ứng mục tiêu của nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

“Việt Nam có kế hoạch sẽ ban hành một văn kiện mới về chính sách xã hội cho giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến năm 2045 để quản lý và phát triển xã hội phù hợp với mục tiêu trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và là nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Dự thảo văn kiện mới sẽ được trình Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII thảo luận, thông qua tại Hội nghị Trung ương 7, khóa XIII (nửa đầu năm 2023)”

Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung

Tại hội thảo, đại diện các cơ quan Liên hợp quốc, các chuyên gia quốc tế có những những nhận định, xu hướng của quốc tế, của Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm, những khuyến nghị, xác định Việt Nam nên tập trung vào vấn đề gì, cần tháo gỡ những gì và từ đó đưa ra đề xuất chính sách xã hội của Việt Nam... Các ý kiến này sẽ được tổng hợp báo cáo lên Ban Chỉ đạo Trung ương về việc Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 phục vụ tổng kết Nghị quyết 15 và cung cấp thông tin hoàn thiện văn kiện mới về Chính sách xã hội giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn 2045.