Về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên

Ngày 4/8, tại thành phố Nam Định diễn ra Hội thảo khoa học: “Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, những vấn đề lý luận và thực tiễn”, do Hội đồng Khoa học Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Nam Định và Hội đồng Khoa học các cơ quan Trung ương phối hợp tổ chức.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh hội thảo(Ảnh:TTXVN)
Quang cảnh hội thảo(Ảnh:TTXVN)

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe tham luận của các nhà quản lý, chuyên gia tập trung trao đổi, thảo luận ở các nội dung chính: làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên; nhìn lại việc xây dựng, rèn luyện chuẩn mực đạo đức cách mạng đối với cán bộ, đảng viên qua các giai đoạn lịch sử để rút ra các bài học kinh nghiệm; xác định những yêu cầu, nguyên tắc, tiêu chí xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng đối với cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; xác định nội hàm chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, bảo đảm đồng bộ, liên thông với các quy định của Đảng, đồng thời ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát và đề xuất giải pháp xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Hội thảo khẳng định yêu cầu cấp bách, cũng như đề ra nhiều phương án trong việc thực hiện và gắn xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng với kiểm soát quyền lực và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.