UBND quận Thanh Xuân thông tin về dự án Xây dựng tuyến đường vào cụm 3 trường Thanh Xuân Nam

NDO - Báo Nhân Dân nhận được Văn bản số 1934/UBND-BQLDA ngày 3/11/2022 của UBND quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) trả lời kiến nghị của công dân liên quan đến dự án Xây dựng tuyến đường vào cụm 3 trường Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội).
0:00 / 0:00
0:00
UBND quận Thanh Xuân thông tin về dự án Xây dựng tuyến đường vào cụm 3 trường Thanh Xuân Nam

Căn cứ kết quả kiểm tra của Ban quản lý dự án quận, UBND quận Thanh Xuân thông tin: Về việc triển khai dự án theo quy định của Luật có liên quan, UBND quận Thanh Xuân đã căn cứ đúng theo các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Tổ chức chính quyền địa phương (tại Điều 29 Luật Đầu tư công 2014 số 49/2014/QH13) và Văn bản số 4755/VP-ĐT ngày 25/5/2017 của UBND TP Hà Nội về việc triển khai dự án đường vào cụm 3 trường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, trong đó: tách tuyến số 2 (tuyến nối đường Nguyễn Xiển với phố Triều Khúc) phân cấp cho UBND quận Thanh Xuân đầu tư bằng nguồn ngân sách quận; tuyến số 1 chưa đầu tư (tuyến giao với tuyến số 2 ra đường Nguyễn Trãi). Do vậy, ý kiến của công dân cho rằng UBND quận Thanh Xuân phê duyệt dự án trái thẩm quyền là không có cơ sở.

Về việc lập dự toán các hạng mục công trình, UBND quận đã căn cứ Quy hoạch phân khu H2-3 được UBND TP Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 6665/QĐ-UBND ngày 3/12/2015 và chỉ giới đường đỏ tuyến đường được UBND TP phê duyệt tại Quyết định số 2984/QĐ- UBND ngày 5/6/2019, đơn vị tư vấn thiết kế đã lập hồ sơ thiết kế và dự toán các hạng mục công trình theo đúng quy định của Luật Xây dựng, các thông tư hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình. Sau đó hồ sơ thiết kế và dự toán đã được Sở Xây dựng, Phòng quản lý đô thị thẩm định làm cơ sở để UBND quận phê duyệt theo đúng quy định sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này; …”.

Căn cứ Bảng phụ lục số 1 ban hành kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ- UBND ngày 31/12/2019 của UBND TP Hà Nội về việc ban hành Quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn TP Hà Nội áp dụng từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2024 quy định: “Giá đất nông nghiệp các phường thuộc quận Thanh Xuân: 252.000đ/1m2...”.

Để được bồi thường về đất cần đáp ứng đủ điều kiện sau: Đất có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định nhưng chưa được cấp.

Như vậy, tại dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thì phần diện tích 44,18m2 đất nông nghiệp nằm trong chỉ giới GPMB được bồi thường 252.000 đồng/1m2 là đúng theo quy định.

Về thời điểm xây dựng công trình: Ngày 3/12/2021, UBND phường Hạ Đình có Xác nhận số 46/UBND-XN đối với người sử dụng đất, sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất của ông Bùi Phong và bà Dương Thị Sợi (địa chỉ giải phóng mặt bằng số 48 hẻm 49/20/475 đường Nguyễn Trãi). Trong đó có nội dung: “Công trình xây dựng không hợp pháp: Công trình nhà 3 tầng mái BTCT, thời điểm xây dựng công trình từ ngày 1/7/2004 đến trước 1/7/2014”.

Căn cứ Khoản 3 Điều 14 ban hành kèm theo Quyết định số 10/2017/QĐ- UBND ngày 29/3/2017 của UBND thành phố Hà Nội quy định: “Hỗ trợ bằng 10% mức bồi thường theo quy định tại điều 11,12,13 của Quy định này đối với nhà ở, công trình xây dựng không thuộc quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, được tạo lập trước ngày 1/7/2014...”.

Như vậy, tại phương án BTHT&TĐC đã áp dụng hỗ trợ 10% về công trình nhà 3 tầng theo thời điểm xây dựng là đúng quy định theo khoản 3 Điều 14 ban hành kèm theo Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND TP Hà Nội. Việc gia đình ông Bùi Phong và các hộ dân có kiến nghị về thời điểm xây dựng công trình đề nghị cung cấp các hồ sơ tài liệu có liên quan cho UBND phường Hạ Đình để được xem xét giải quyết theo quy định.

Đối với việc nộp tiền thuế sử dụng đất ở đô thị hàng năm, căn cứ vào Luật Sử dụng đất phi nông nghiệp số 48/2010/QH12 ngày 17/6/2010; Căn cứ Điều 2 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số 48/2010/QH12 ngày 17/6/2010 quy định: “ Đối tượng chịu thuế: 1. Đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị; 2. Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp bao gồm: đất xây dựng khu công nghiệp; đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh; đất khai thác, chế biến khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm; 3. Đất phi nông nghiệp quy định tại Điều 3 của Luật này sử dụng vào mục đích kinh doanh”.

Như vậy, các hộ dân sử dụng đất phải nộp thuế sử dụng đất ở đô thị hàng năm là phù hợp với quy định của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số 48/2010/QH12 ngày 17/6/2010.

Trên đây là nội dung UBND quận Thanh Xuân trả lời kiến nghị của công dân liên quan đến dự án Xây dựng tuyến đường vào cụm 3 trường Thanh Xuân Nam.