Làm tốt chức năng tham mưu chiến lược, thúc đẩy vai trò kiến tạo phát triển

Làm tốt chức năng tham mưu chiến lược, thúc đẩy vai trò kiến tạo phát triển; nắn dòng đầu tư công đi đúng hướng, có trọng tâm, trọng điểm. Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức sáng 4/1 tại Hà Nội.
0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Năm 2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã làm tốt công tác quản lý Nhà nước về kế hoạch, đầu tư và thống kê; thường xuyên cập nhật, dự báo tình hình xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế; tập trung tham mưu tổng hợp về xây dựng cơ chế, chính sách, giải pháp lớn; soạn thảo nhiều đề án, báo cáo quan trọng giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kịp thời chỉ đạo, điều hành bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội trong bối cảnh mới; đổi mới mô hình tăng trưởng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, tranh thủ thời cơ phục hồi và phát triển kinh tế mạnh mẽ sau giai đoạn khó khăn do đại dịch Covid-19.

Căn cứ các Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 8/1/2022 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 với phương châm hành động 16 chữ “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển”, với 6 quan điểm, trọng tâm chỉ đạo điều hành, 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và 174 nhiệm vụ cụ thể của các ngành, lĩnh vực.

Trên cơ sở đó, Bộ này xây dựng Báo cáo về tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế-xã hội hằng tháng, hằng quý phục vụ các cuộc họp của Thường trực Chính phủ, phiên họp thường kỳ của Chính phủ,... dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước, đề xuất Chính phủ các nhiệm vụ, giải pháp, chính sách kịp thời để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2022; tham mưu, trình Chính phủ báo cáo Quốc hội Đề án chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Làm tốt chức năng tham mưu chiến lược, thúc đẩy vai trò kiến tạo phát triển ảnh 1
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Trên cơ sở đó, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; chủ trì tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình; chủ trì xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021; về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023; chủ trì xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày ngày 22/7/2022 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 và Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 16/9/2022 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế trong tình hình mới; xây dựng dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023, căn cứ Kết luận Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, các Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 được thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV; xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam; xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 21/4/2022 về các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện thể chế liên kết vùng kinh tế-xã hội…

Để phấn đấu phát huy tối đa các mặt tích cực, kết quả đạt được trong những năm qua và khẩn trương, kiên quyết, kiên trì khắc phục những mặt còn hạn chế, bất cập, quyết tâm nỗ lực hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 của ngành Kế hoạch và Đầu tư, tiếp tục khẳng định, nâng cao vị thế trong công tác tham mưu, tổng hợp, Bộ tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể:

Ngành Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục cụ thể hóa, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và các Nghị quyết của Trung ương Đảng về đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển kinh tế tư nhân, định hướng thu hút đầu tư nước ngoài, và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; tổ chức thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Làm tốt chức năng tham mưu chiến lược, thúc đẩy vai trò kiến tạo phát triển ảnh 2
Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương trình bày báo cáo công tác năm 2022. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Bên cạnh đó, ngành khẩn trương ban hành ngay chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2023 của Chính phủ, tiếp tục chỉ đạo sát sao, đôn đốc việc triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, báo cáo theo Chương trình công tác đã đăng ký, phát huy và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác phối hợp các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan; tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, bám sát tình hình kinh tế thế giới và trong nước để kịp thời tham mưu giải pháp, chính sách phù hợp nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 đã đề ra.

Ngành cũng tiếp tục rà soát cơ chế chính sách để kịp thời tham mưu điều chỉnh, xử lý những vấn đề thực tiễn đặt ra trong quản lý đầu tư công, rà soát, sửa đổi theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân công, phân nhiệm bảo đảm quản lý thống nhất, hiệu lực, hiệu quả hoạt động; đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo, đề cao tinh thần trách nhiệm của từng cấp, từng ngành gắn với cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả.

Ngoài ra, ngành Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục chủ trì tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện các mục tiêu dài hạn về cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; tiếp tục đặt trọng tâm vào tháo gỡ các rào cản để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và hỗ trợ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước cho phát triển kinh tế; thúc đẩy các giải pháp về chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo mục tiêu giảm phát thải ròng về không vào năm 2050 theo cam kết của Việt Nam tại COP26, lồng ghép các mục tiêu về phát thải khí nhà kính vào các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội hằng năm.

Làm tốt chức năng tham mưu chiến lược, thúc đẩy vai trò kiến tạo phát triển ảnh 3
Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Ngành này cũng tiếp tục nghiên cứu, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh để tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp và nhà đầu tư dễ dàng gia nhập thị trường theo quy định của pháp luật; phối hợp với địa phương về chuyển đổi số trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh; có các giải pháp tích cực khuyến khích, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử; tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý về đăng ký doanh nghiệp; đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực do Bộ quản lý; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, gắn liền với công tác đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động và luân chuyển cán bộ.

Đồng thời, ngành tiếp tục điều tra, tổng hợp và cung cấp thông tin thống kê phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, nhà nước và Chính phủ; phục vụ đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 5 năm 2021-2025; triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ của Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tiếp tục phối hợp bộ, ngành và địa phương triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 và Chiến lược quốc về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 2050…

Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tầm quan trọng của ngành Kế hoạch và Đầu tư - Ngành có tầm quan trọng chiến lược của đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, đúng như nhận định của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan tổng tham mưu có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng". Thủ tướng nhấn mạnh, trong thành tựu chung của cả nước năm 2022 có sự đóng góp quan trọng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đánh giá Bộ đã nắm chắc tình hình để tham mưu chiến lược nhất là Chương trình phục hồi kinh tế, chọn “đúng, trúng” các vấn đề, bảo đảm hiệu quả, “cân đong, đo đếm” được, phù hợp tình hình, điều kiện kinh tế nước ta.

Những vấn đề liên quan doanh nghiệp, phát huy vai trò Chính phủ kiến tạo, Bộ đã kịp thời tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp trong và ngoài nước, cùng nhau chia sẻ, thấu hiểu, lắng nghe ý kiến của nhau, kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh hấp dẫn. Triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về kết nối vùng, Bộ đã phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương ban hành 6 Nghị quyết về 6 vùng; xây dựng chương trình hành động...

Bộ đã cắt giảm gần 5.000 dự án để dồn nguồn lực cho đầu tư hạ tầng theo đúng chủ trương 3 đột phá chiến lược; góp phần hạn chế tình trạng dàn trải trong đầu tư công, từ đó tập trung nguồn lực có trọng tâm, trọng điểm.

Bộ là cơ quan đầu mối trong quan hệ với Lào, qua đó củng cố tình hữu nghị đặc biệt Việt-Lào, củng cố uy tín của đất nước; định hướng về đầu tư công, nắn dòng đầu tư đi đúng trọng tâm, trọng điểm; tham mưu, cùng các địa phương huy động nguồn lực ngoài nhà nước; thúc đẩy kiến tạo phát triển, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; huy động sức mạnh tổng hợp của bên trong và bên ngoài; làm tốt công tác kết nối doanh nghiệp; thể chế hóa các Nghị quyết của Đảng; xây dựng một Luật để điều chỉnh nhiều Luật, qua đó hoàn thiện thể chế, thúc đẩy phát triển; góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; làm tốt công tác truyền thông, thống kê giúp định hình chính sách tốt hơn.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cắt giảm gần 5.000 dự án để dồn nguồn lực cho đầu tư hạ tầng theo đúng chủ trương 3 đột phá chiến lược; góp phần hạn chế tình trạng dàn trải trong đầu tư công, từ đó tập trung nguồn lực có trọng tâm, trọng điểm.

Thủ tướng khẳng định, có được kết quả này là do Bộ bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, cụ thể là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm, Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm, các Nghị quyết của Chính phủ, Quốc hội, trên cơ sở đó tích cực, chủ động thực hiện; luôn đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, phấn đấu, giữ đúng nguyên tắc; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương tốt, tạo ra sức mạnh tổng hợp của đất nước. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng đánh giá cao, biểu dương sự nỗ lực của lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê năm 2022.

Bên cạnh cái được là cơ bản, Thủ tướng thẳng thắn chỉ ra những mặt hạn chế để từ đó nhận thức đúng và có giải pháp khắc phục, đồng thời lưu ý, Bộ nắm nguồn lực của đất nước rất cơ bản là nguồn lực đầu tư phát triển của Nhà nước, huy động nguồn lực ngoài xã hội; nguồn vốn Nhà nước là dẫn dắt, kích hoạt mọi nguồn lực của xã hội; cố gắng rà soát lại các thể chế, chính sách còn vướng mắc, bất hợp lý. Bộ cần làm tốt công tác truyền thông chính sách để tạo đồng thuận trong xã hội; mạnh dạn tháo gỡ các nút thắt, huy động nguồn lực xã hội, nguồn lực của nhân dân đủ cho sự phát triển; huy động cả công sức, trí tuệ, nguồn vốn.

Về nhiệm vụ của năm 2023, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm tăng trưởng kinh tế, các cân đối lớn. Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan tham mưu chiến lược phải tập hợp, đánh giá tình hình để tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu này. Muốn vậy, Bộ phải nắm chắc tình hình trong và ngoài nước; phát huy thành tích trong công tác tham mưu chiến lược; làm tốt công tác hội nhập quốc tế, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công thương, Bộ Ngoại giao làm tốt việc này; góp phần xây dựng nền kinh tế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, độc lập, tự chủ, toàn diện, gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả; đường lối đối ngoại độc lập, hiệu quả, đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ quốc tế.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ phải tham mưu để thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, luật pháp của Nhà nước để tổ chức thực hiện; phát hiện, tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách, luật pháp; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, bám sát các xu thế phát triển lớn như kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, góp phần thực hiện chỉ tiêu tăng năng suất lao động tổng hợp.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải tham mưu để thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, luật pháp của Nhà nước để tổ chức thực hiện; phát hiện, tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách, luật pháp; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, bám sát các xu thế phát triển lớn như kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, góp phần thực hiện chỉ tiêu tăng năng suất lao động tổng hợp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Thủ tướng đề nghị năm nay, Bộ cố gắng hoàn thành đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của Trung tâm Đổi mới sáng tạo ở Hòa Lạc. Bộ cũng cần nghiên cứu, đưa ra các hướng phát triển đúng đắn đi theo mô hình đổi mới sáng tạo; tạo môi trường kinh doanh thông thoáng để huy động nguồn lực đầu tư từ bên ngoài; thúc đẩy hợp tác công tư nhiều hơn; phân bổ nguồn lực của Nhà nước hiệu lực, hiệu quả, tránh dàn trải, trong đó tập trung cho đầu tư phát triển, hoàn thiện đầu tư xây dựng hệ thống đường cao tốc. Bộ phải cương quyết rà soát lại, đưa ra tiêu chuẩn, tiêu chỉ, nếu cần cắt bớt các dự án không cần thiết, không hiệu quả; các địa phương cũng phải quán triệt tinh thần này trong đầu tư công.

Nhấn mạnh chuyển đổi số là xu thế tất yếu, yêu cầu khách quan, Thủ tướng lưu ý Bộ phải tích cực triển khai, quản lý chặt chẽ việc phân bổ vốn; công tác thống kê phải bảo đảm đầy đủ, chính xác “Đúng, đủ, sống, sạch”, dựa vào đây mới hoạch định chính sách đúng đắn; làm tốt công tác nghiên cứu, truyền thông chính sách; tập trung cho đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động tổng hợp; nâng cao vai trò kiến tạo; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đầu mối liên Chính phủ giữa Việt Nam và Lào.

Là cơ quan tổng hợp, cho nên Bộ phải phối hợp chặt chẽ, chủ động với các bộ, ngành; xây dựng các cơ chế phối hợp chặt chẽ; tăng cường phân cấp, phân quyền, đi đôi với phân bổ nguồn lực, tăng cường năng lực quản lý ở cấp dưới, cá thể hóa trách nhiệm cá nhân. Chú trọng công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức liêm chức, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu công việc; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.