Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

NDO -

Ngày 14/4, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 8/5/2012 của Ban Bí thư khóa XI “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài” tổ chức họp phiên thứ nhất. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì.

Đồng chí Trần Tuấn Anh phát biểu tại phiên họp.
Đồng chí Trần Tuấn Anh phát biểu tại phiên họp.

Chỉ thị số 16 của Ban Bí thư có mục tiêu đẩy nhanh và nâng cao hiệu quả việc đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài nhằm giải quyết việc làm, tạo thu nhập, phân công lại lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Sau thời gian triển khai, Chỉ thị đã giúp nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với chính quyền các cấp, tổ chức, doanh nghiệp và người dân về sự cần thiết của công tác đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật; nâng cao chất lượng đào tạo cho người lao động và chuyên gia đi làm việc ở nước ngoài được tăng cường. Một số quy định và chính sách chưa phù hợp pháp luật và thông lệ quốc tế được điều chỉnh phù hợp đã góp phần mở rộng thị trường lao động ngoài nước, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, tăng tích lũy, cải thiện đời sống người lao động và gia đình, đóng góp đáng kể vào nguồn ngoại tệ của đất nước. Công tác đàm phán và ký kết nhiều hiệp định, thỏa thuận hợp tác về lao động với các nước tạo hành lang pháp lý cho việc phái cử lao động và bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết được thuận lợi và hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, trong điều kiện tình hình trong nước và thế giới có nhiều thay đổi, để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030, trong đó đối với những vấn đề liên quan đến lao động ngoài nước; xét vai trò và tầm quan trọng, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đưa nội dung tổng kết Chỉ thị 16 vào Chương trình làm việc năm 2022.

Tại buổi họp, các đại biểu tập trung thảo luận, tham gia ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch tổng kết Chỉ thị; dự thảo Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập; dự thảo Đề cương báo cáo tổng kết, Đề cương yêu cầu báo cáo gửi các cơ quan Trung ương và Địa phương; tập trung các nhiệm vụ, giải pháp theo Chỉ thị gắn với trách nhiệm các cấp ủy Đảng, hệ thống chính trị, đoàn thể chính trị-xã hội trong tổ chức thực hiện Chỉ thị.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Tuấn Anh đánh giá cao tinh thần thảo luận tích cực cũng như những ý kiến đóng góp sâu sắc của các đại biểu. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian hoàn thành nhiệm vụ tổng kết Chỉ thị là rất gấp, trong điều kiện Ban Kinh tế Trung ương cũng như các bộ, ngành, địa phương đang tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng, do đó tất cả các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan cần phát huy tinh thần sáng tạo, vào cuộc quyết liệt, khẩn trương, nghiêm túc thực hiện sự phân công của Ban Chỉ đạo, bảo đảm chất lượng công tác tổng kết Chỉ thị trình Ban Bí thư theo đúng kế hoạch đã đề ra.